Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

The person who can't reach the grapes, says they are sour

Submitted by Safaa64 on 2018-11-08

Idiomatic translations of "The person who can't ..."

Arabic
الي ما يطول العنب، حامضًا عنه يقول
Explanations:
Armenian
Աղվեսի բերանը խաղողին չի հասնում, ասում է՝ խակ է։
Explanations:
Danish
de er sure, sagde ræven om rønnebærrene
Explanations:
English
The grapes are sour
Explanations:
English #1, #2
Hindi
अंगूर खट्टे होना
Explanations:
Hungarian
Savanyú a szölö
Explanations:
Persian
گربه دستش به گوشت نمي رسه ، مي گه پيف پيف بو ميده
Explanations:

Meanings of "The person who can't ..."

English

The person who cant reach something or get something will pretend he didn't want it from the beginning.

Explained by Safaa64Safaa64 on Thu, 08/11/2018 - 21:50
Explained by Safaa64Safaa64
Persian

گربه دستش به گوشت نمیرسه، میگه پیف پیف بو میده

Explained by talaa_goldtalaa_gold on Tue, 11/07/2023 - 13:11
Explained by talaa_goldtalaa_gold