Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

ta ilo

Submitted by AussieMinecrafter on 2022-10-02

Idiomatic translations of "ta ilo"

English
I dunno
Explanations:
French
chais pas
Explanations:
Italian
boh
Explanations:
Persian
موندم
Explanations:

Meanings of "ta ilo"

Explained by AussieMinecrafterAussieMinecrafter on Sun, 02/10/2022 - 12:51
Explained by AussieMinecrafterAussieMinecrafter

"ta ilo" in lyrics

Rahat Fateh Ali Khan - 'E 'Ofeina

Lotu he 'ofa, holi he 'ofa ki ha 'afa (ke he'uhe'u'i 'a e mo'ui 'i loto).

Ha fananga 'o 'ofa, ha ongo kuo lue fakatuai ki loto 'a ia 'oku ta'e'ilo kia au 'i anai ni.
Ko e tala'ofa 'ulu'aki fakatofu na'e foaki koe ka au ke fakataha ia 'o ta'engata.

Moana (OST) - Ko Au Ko Moana (Hivehiva 'O e Kau Tupu'anga)

Te u fua kimoutolu heni 'i ho'oku loto ni, pea ko kimoutolu te mou fakamanatu'i mai ka au
Ki he me'a 'oka ne ka ha'u
Ka u 'ilo au he hala
Ko au ko Moana!

Gabrielle Aplin - Ko Koe mo Au

'Ikai pau ke ke fakakaukau'i ki ai, laka ki he ta'e'iloa lahi
Hiva pea kaila pea katakata ki ai
'Oku ta 'ilo'i 'oku 'ikai ngaongao 'a taua.

Tesla Boy - Tauaki he Fakamolemole

Ke 'ilo te ke monu'ia koe taimi ni?
Ke 'ilo ke ta fakahaa lelei 'a taua 'i ha 'aho?
Teu li ia kotoa ki he afi.

Lauryn Hill - Tala Kia Te Ia

Pea mahalo 'oku ma'u au 'a e poto mo e 'ilo 'i Maamani
Pea kapau 'e lea hala au, ka ko e hā 'ene mahu'inga?
Jio mai, ko e me'a 'oku ta 'ilo'i 'anai, 'oku 'ikai tatau
Ki the 'ofa na'e fakahā atu 'i he fakahao'aki 'o 'eta mo'ui

Blink-182 - 'Oku Ou Lata Kia Koe

Malo e lelei na! Ko e 'angelo mei 'eku misi kovi
Ko e 'ata 'i he potumui 'a e falemate
Ko e taha feilaulau ta'e'ilo 'o po'uli 'i he telea
Ke tau lava 'o nofo hange ko Siaki mo Sali 'e kapau te mau fiema'u

Lust, Caution (OST) - Mahua

'Ilo'i au 'oku ta'e'aonga ia
Neongo 'oku ou pehe keu fufu'i mei ai
Ko ha tu'utaamaki 'oku pau ke hoko ta'e'ilo
'O hange ko e finangalo 'o hevani

Okean Elzy - Toe Kamata 'A e Mo'ui

He 'oku mama'o 'a e kata na
Pea momeniti kotoa pe 'oku matamata ai keu 'ilo
Hange 'oku foaki atu kia te au ha faka'ilonga 'e he lakanga
Pea toe 'ai 'o toe 'ai ia...

Echosmith - Tamaiiki Pele

'Io 'oku nau nofo lelei, ka 'ikai ke nau 'ilo'i 'a hono mo'ui
Nau faka'uli me'alele oma, ka 'ikai ke nau 'ilo'i honau 'alu
'I he hala vave 'o nofo ta'e'ilo
Pea ne pehe,

Vuit - Mohe

Kapau 'oku ke fiema'u, misi 'iate au
Teu 'ave koe ki he hala tokolahi
'O a'u ke ma'u ta'e'ilo 'e he la'a 'a taua 'i he 'uhu

Dead Can Dance - Tama'iiki 'O e La'a

Jino masiva, ta'ema'oni'oni
Masiva lahi 'i honau mata
Ta'e'ilo 'i he faka'ofo'ofa
Ko ia 'oku mohe 'i poo ni.

Moana (OST) - Ko Au Ko Moana

Pea mo koe, teu tauhi he hala
Te ke taki mai
Teu 'ilo'i fēfē ke hanga ki he me'a 'oku hokohoko ai
Ko au ko Moana!

Emma Bale - Lele

Veesi Honoua:
Neongo pe me'a 'oku hoko, 'ilo'i teu kumi koe
Neongo pe feitu'u 'oku ke 'alu, 'ilo'i 'oku ou 'i hena ai mo koe
Hala ha me'a ke to'o koe pea ke 'ave koe mama'o mei 'api.

Tiamat - Kea

Ha tama motu'a
Tu'u mei hono seava'e
'I he kataki ta'e'ilo
Tau'i he ta'emamahi

Zayde Wolf - Laka Atu He Afi

Halakavakava: meia Seiti Uolofe
Ku fie'ilo 'e kapau 'oku lava ke hola ai
Ke hola ai?

Skillet - Laiki

Ha me'a, ha me'a, ha me'a
Ha me'a, ha me'a, ha me'a
Ke puke au vaaofi 'i ho'oku ta'e'ilo ai
'Oku 'i ai ha me'a loloto ai

Steve Hackett - 'I Mui he Kohu

Pea neongo 'oku loloto 'a e ngaahi kafo
'Oku fu'u tukapa 'e taimi kuo hili
Te ta fe'ilo'aki fakavave mo 'eta kaha'u
Ha hele ki hota loto

Virginia Maestro - Ko Au Ko Ho'o 'Ataa

Ho'o nima
'Oku ou fetongi 'a e ta'elava
Ki ha me'a ta'e'ilo kiate koe
Pea fakafokotu'u ha kaha'u kuo tu'utu'uni

OMC - Matamata Kehe Fakafefe

Heka ki he Jevi
'Alu ki he kolo lahi,
Fie'ilo ke ma'u 'a e me'a kotoa na
'Eei, totongi 'a e faingofua,

1789, les Amants de la Bastille (Musical) - Ma'u

Vaivai 'a taua
Ngaohi 'a taua mei he 'umea
Nofo 'a taua 'i ha kaha'u ta'e'ilo