R. Kelly - If I Could Turn Back The Hands Of Time (Persian translation)

Persian translation

"اگر میتوانستم عقربه های زمان را به عقب بازگردانم"

اگر میتوانستم عقربه های زمان را به عقب بازگردانم
چطور ممکن بود بگذارم مرا ترک کنی؟
هرگز نمیدانستم یک روز ممکن است این ترانه را بخوانم
و اکنون در حال غرق شدن هستم غرق شدنی که دیگر نمیتوانم نجات یابم
از آن زمان تو درب را بستی
 
اگر میتوانستم ... میتوانستم عقربه های زمان را به عقب بازگردانم
در اینصورت هنوز هم مال من بودی عزیزم
اگر میتوانستم ... میتوانستم عقربه های زمان را به عقب بازگردانم
در اینصورت هنوزم مال من بودی عزیزم
 
مضحک است... مضحک است چگونه زمان سپری میشود
و موهبت ها در یک چشم بهم زدن از دست میروند
اوه، چرا، اوه، چرا، اوه، چرا انسان باید دچار رنج و عذاب شود
وقتی هر روز نفس میکشم "لطفا" به سوی من برگرد!"؟؟؟
 
و اگر میتوانستم ... میتوانستم عقربه های زمان را به عقب بازگردانم
در اینصورت هنوز هم مال من بودی عزیزم
اگر میتوانستم ... میتوانستم عقربه های زمان را به عقب بازگردانم
در اینصورت هنوزم... هنوزم مال من بودی عزیزم
 
و تو عشق کافی برای هر دوی ما داشتی
ولی من ... من ... من در حق تو بد کردم، قبول دارم که بد کردم
و اکنون در مابقی زندگیم با تنهایی مواجه هستم
 
آه ه
 
اگر میتوانستم ... میتوانستم عقربه های زمان را به عقب بازگردانم
در اینصورت هنوز هم مال من بودی عزیزم
اگر میتوانستم ... میتوانستم عقربه های زمان را به عقب بازگردانم
در اینصورت هنوزم... هنوزم مال من بودی عزیزم
 
اوه، من هرگز آزاری به تو نمیرسانم (اگر میتوانستم عقربه های زمان را ...)
من هرگز به تو بدی نخواهم نمیکنم (اگر میتوانستم عقربه های زمان را ...)
و من هرگز تو را ترک نمیکنم
اگر میتوانستم، میتوانستم عقربه های زمان را به عقب بازگردانم
 
آه ه
 
اگر فقط میتوانستم آن ساعت دیواری کوچک روی دیوار را به عقب بازگردانم
در اینصورت متوجه میشوم من چقدر
دوستت دارم!!! (اگر میتوانستم عقربه های زمان را ...)
(اگر میتوانستم، میتوانستم عقربه های زمان را)
دوستت دارم!!! (اگر میتوانستم عقربه های زمان را ...)
دوستت دارم!!! (اگر میتوانستم عقربه های زمان را ...)
دوستت دارم!!! (اگر میتوانستم، میتوانستم عقربه های زمان را)
 
Submitted by N.F. on Tue, 16/01/2018 - 17:14
English

If I Could Turn Back The Hands Of Time

Comments