SVRCINA - Island (Tongan translation)

Tongan translation

Motu

Meimei fu'u ma'oni
Ko e anga 'oku ou fiema'u koe
Meimei ma'u au
'I hoku tu'u vaaofi 'ia koe
Ma'ema'e au
Puli 'i he ngalu peau
Ku 'alu hifo, hifo.
 
Ko au ko ha motu
Ko koe ko e moana
Fu'u ofi 'a taua
Ala 'a taua
A'i kakato
Ka 'ikai lava keu ma'u koe
'I he anga 'oku ou fiema'u
He ko ha motu 'e au
Ko koe ko e moana
'Ikai, 'ikai lava keu ma'u koe
'Ikai lava keu ma'u koe ka
Ngoto au.
 
Vaivai 'eku manava
'Ikai keu ma'u ia
Maumau 'eku loto
Ongo'i he a'u 'o e peau
Ha matangi fo'ou kuo langa hake
Kapau 'e fanga ia, teu 'alu hifo, hifo.
 
He ko ha motu 'e au
Ko koe ko e moana
Fu'u ofi 'a taua
Ala 'a taua
A'i kakato
Ka 'ikai lava keu ma'u koe
'I he anga 'oku ou fiema'u
He ko ha motu 'e au
Ko koe ko e moana
'Ikai, 'ikai lava keu ma'u koe
'Ikai lava keu ma'u koe ka
Ngoto au.
 
Ku jio koe 'i tu'a na
Ngalo au 'i he moana
Ko au ko ha konga 'o ho maama ka
'Ikai lava keu ma'u koe
He 'oku li'aki au
Pea 'oku fu'u loloto koe
'Ikai lava keu 'ofa'i koe
Kae mole au kita.
 
Ko au ko ha motu
Ko koe ko e moana
Fu'u ofi 'a taua
Ala 'a taua
A'i kakato
Ka 'ikai lava keu ma'u koe
'I he anga 'oku ou fiema'u
He ko ha motu 'e au
Ko koe ko e moana
'Ikai, 'ikai lava keu ma'u koe
'Ikai lava keu ma'u koe ka
Ngoto au.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Mon, 19/06/2017 - 22:36
Please help to translate "Island"
See also
Comments