Toše Proeski - Jano mori (Јано мори) (Transliteration)

Macedonian

Jano mori (Јано мори)

Јано мори, Јано леле, севдалино,
Моја росна, Јано мори, детелино,
Ај, моја росна, Јано мори, детелино.
Поминуваш, Јано мори, заминуваш,
Нит’ ми збориш, Јано мори, нит’ се смееш
Ај, нит’ ми збориш, Јано мори, нит’ се смееш
Ме прашат, Јано мори, мајсторите,
што им зготви, Јано мори, за вечера,
Ај, што им зготви, Јано мори, за вечера.
Кад баничка, бегу море, кад кокошка,
Ова вечер, бегу море, рудо јагне,
Ај, од две мајки, бегу море, задоено.
 
Submitted by hitman on Mon, 01/12/2008 - 16:09
Align paragraphs
Transliteration

Jano mori

Jano mori , Jano lele , sevdalino,
Moja rosna , Jano mori , detelino,
Aj , moja rosna , Jano mori , detelino.
Pominuvaš , Jano mori , zaminuvaš,
Nit’ mi zboriš, Jano mori, nit’ se smeeš
Aj, nit’ mi zboriš, Jano mori, nit’ se smeeš
Me prašat , Jano mori , majstorite,
što im zgotvi , Jano mori , za večera,
Aj , što im zgotvi , Jano mori , za večera.
Kad banička, begu more, kad kokoška,
Ova večer , begu more , rudo jagne,
Aj, od dve majki, begu more , zadoeno.
 
Submitted by amateur on Tue, 25/02/2014 - 07:11
Comments