Céline Dion - Je cherche l'ombre (Persian translation)

Persian translation

من به دنبال سایه ای می گردم

به دنبال سایه ای می گردم ، برای رقص با تو ، عشق من
با آن آهنگ های قدیمی که یاد آور می شوند،
وقتی که خورشید غروب می کند و شب دوباره فرا می رسد
 
به دنبال سایه ای می گردم ، که سر پناهی باشد برای ما ، عشق من
برای کشف بدنت به دور از هیچ نوری
و برای دوباره عاشقت شدن ، مانند یک غربیه
 
به دنبال سایه ای می گردم ، برای برافروختن آتشی ، عشق من
که روحم را می بلعد و در رگ هایم می سوزد،
این تمایل بدنام که در من به قوت وجود دارد
 
به دنبال سایه ای می گردم ، برای گریه کردن با تو ، عشق من
در این زندگی کوتاه که از میان انگشتانمان می رود
که در روزهای دور از تو بودن مرا ذره ذره می خورد
 
به دنبال سایه ای می گردم
به دنبال سایه ای می گردم ، همانگونه که به دنبال دوست هستم ، عشق من
که دستان یکدیگر را بگیریم ، بدون اشک و بدون اندوه
تا ما را به جایی رساند ، تا شادی هایمان را پنهان کنیم
شادی هایمان را پنهان کنیم
 
و من به دنبال سایه ای می گردم
و من به دنبال سایه ای می گردم
به دنبال سایه ای می گردم ...
 
Submitted by nazgirl on Sun, 13/05/2012 - 05:07
French

Je cherche l'ombre

Comments