Zaz - Je veux (IPA translation)

IPA translation

ʒə vø

dɔ.ne.mwa yn sɥi.t‿o ʁits ʒə nɑ̃ vø pa
de bi.ʒu də ʃe ʃa.nɛl ʒə nɑ̃ vø pa
dɔ.ne.mwa yn li.mu.zin ʒɑ̃ fə.ʁɛ kwa
ɔ.fʁe.mwa dy pɛʁ.sɔ.nɛl ʒɑ̃ fə.ʁɛ kwa
ɛ̃ ma.nwa.ʁ‿a nø.ʃa.tɛl snɛ pa puʁ mwa
ɔ.fʁɛ.mwa la tuʁ e.fɛl ʒɑ̃ fə.ʁɛ kwa
 
ʒə vø dla.muʁ dla ʒwa də la bɔ.n‿y.mœʁ
snɛ pa vɔt.ʁ‿aʁ.ʒɑ̃ ki fʁa mɔ̃ bɔ.nœʁ
mwa ʒvø kʁ̥ə.ve la mɛ̃ syʁ lə kœʁ
a.lɔ̃.z‿ɑ̃.sɑ̃bl de.ku.vʁiʁ ma li.bɛʁ.te
u.bli.je dɔ̃k tu vo kli.ʃe
bjɛ̃.və.ny dɑ̃ ma ʁe.a.li.te
 
ʒɑ̃.n‿e maʁ de vo bɔn ma.njɛʁ sɛ tʁ̥o puʁ mwa
mwa ʒmɑ̃ʒ‿a.vɛk le mɛ̃ e ʃɥi kɔm sa
ʒə paʁl fɔʁ e ʒə sɥi fʁɑ̃ʃ ɛk.sky.ze.mwa
fi.ni l‿i.pɔ.kʁ̥i.zi mwa ʒmə kas də la
ʒɑ̃.n‿e maʁ de lɑ̴g də bwa
ʁə.gaʁ.de.mwa də tut ma.njɛʁ ʒvu.zɑ̃ vø pa e ʃɥi kɔm sa
 
ʒə vø dla.muʁ dla ʒwa də la bɔ.n‿y.mœʁ
snɛ pa vɔt.ʁ‿aʁ.ʒɑ̃ ki fʁa mɔ̃ bɔ.nœʁ
mwa ʒvø kʁ̥ə.ve la mɛ̃ syʁ lə kœʁ
a.lɔ̃.z‿ɑ̃.sɑ̃bl de.ku.vʁiʁ ma li.bɛʁ.te
u.bli.je dɔ̃k tu vo kli.ʃe
bjɛ̃.və.ny dɑ̃ ma ʁe.a.li.te
 
Si vous utilisez mes traductions, me citer comme auteur serait gentil de votre part. / If you use my translations, citing me as the author would be kind of you.
Submitted by Joutsenpoika on Sat, 14/10/2017 - 17:34
Added in reply to request by amateur
Last edited by Joutsenpoika on Sun, 15/10/2017 - 22:17
Author's comments:

Traduction phonétique générale selon la prononciation dans la chanson, qui suit assez le français de France standard d'aujourd'hui.

N'hésitez à commenter s'il y a quelque chose à corriger.

French

Je veux

Comments