Paul McCartney - Jenny Wren (Persian translation)

Persian translation

جنی رن

،همچون خیلی دخترهای دیگر جنی رن میتوانست آواز بخواند
ولی قلبی شکسته روح او را از او ربود
 
همچون دخترهای دیگر، جنی رن
پر و بال گرفت
او میتوانست جهان و کارهای احمقانه آن را ببیند
 
ما چگونه روزهای خود را سپری میکنیم
عشق را به کناری انداخته
روز به روز چشم را بر زندگی میبندیم
 
او فقر را دید که تمام خانه را در هم میشکند
جنگجویان زخمی ترانه او را با خود بردند
 
ولی آن روز خواهد آمد که
جنی رن آواز خواهد خواند
زمانیکه این دنیایدر هم شکسته
کارهای احمقانه خود را اصلاح کند
 
اکنون ما روزهای خود را برای
همراه شدن با زندگی سپری میکنیم
همه اش بخاطر تو، جنی رن
 
Submitted by N.F. on Fri, 19/01/2018 - 06:13
English

Jenny Wren

More translations of "Jenny Wren"
PersianN.F.
Paul McCartney: Top 3
See also
Comments