Advertisement

Jerry Amaldev - Hara hara

Malayalam

Hara hara

Hara theevram veekshanam..
khana khana naadhe bhashanam..
bahuvidham karmam aathmanishttam kalpitham..
 
Hara Hara theevram veekshanam..
alasaviheenam saarpitham..
athibhala sastram sukhma neetram
sathya yuktham sarvadha..
susanadham surakshardham..(2)
 
avanakarmarthakam kshidhishemakaaram..
churikaprasamanachaduram mane rajitham (2)
apagadhi samaye kshananivamanam
sochithanveshanam..
ghanadarahrudhayam samadhasankulam bhadisena gunam (2)
 
Hara Hara theevram veekshanam..
khana khana naadhe bhashanam..
bahuvidham karmam aathmanishttam kalpitham..
 
Hara Hara theevram veekshanam..
alasaviheenam saarpitham..
athibhala sastram sukhma neetram
sathya yuktham sarvadha..
susanadham surakshardham.
 
vinayabhavathmakam anunjnanu seelam..
bhasathe sahajanamamatha viveknjanitham..(2)
karmani kusalam achalitham chiram..
yudha veeram swayam …
gunagana sahidham vicharadhe sadhaa..
veerasena ganam
apaghadhi samaye kshananivaranam sochithanveshanam..
ghanadhara hridhayam samadhasangulam bhadisenaganam..
 
Hara Hara theevram veekshanam..
khana khana naadhe bhashanam..
bahuvidham karmam aathmanishttam kalpitham..
 
Hara Hara theevram veekshanam..
alasaviheenam saarpitham..
athibhala sastram sukhma neetram
sathya yuktham sarvadha..
susanadham surakshardham.
 
Submitted by JFO on Sat, 23/06/2018 - 12:54
Thanks!

 

 

Advertisement
Please help to translate "Hara hara"
Comments