Ed Sheeran - Supermarket Flowers (Tongan translation)

Tongan translation

Kakala Falekoloalahi

Veesi 'Uluaki
Na'a ku 'ave 'a e kakala mei falekoloa, mei he jio'ata
Na'a ku li 'a e ti motu'a mei he ipu
Fa'o tohitaa kuo ngaohi 'a Maatiu
Ngaahi manatu 'o ha mo'ui kuo 'ofa'i
To'o 'a e kaati kuo tohi'i ke toe lelei pea mo e tamapua-manu
Lingi 'a e pia jinijaa 'i he topu
Tala ma'u pe 'a e tāmai, "'Oua na'a ke tangi 'i ho'o loto ma'ulalo."
Ka ko fa'ē ia ne pehe, "'Oku 'i ai ha lo'imata taimi kotoa pe 'oku ke kemokemo."
 
Taumui 'Uluaki:
'Oi, loto ma'ulalo au, mamahi au ai, ka 'ilo au
Ko e loto 'oku maumau, ko ia ai kuo 'ofa'i.
 
Tau:
Pea teu lau'i atu, "Halelu'ia!"
Ko koe ko e ha 'āngelo au 'i he jino 'o 'eku fa'ē
'I hoku to hifo, na'e ai koe ke puke au ki 'okunga
Folahi ho kapakau 'i ho'o 'alu
Pea taimi 'oku to'o foki koe 'e he 'Otua, te mau pehē, "Halelu'ia!"
'Oku 'i 'api koe.
 
Veesi Honoua:
Lulululu'i 'a e pilou, fakama'u mohenga, fokotu'u 'a e sea ki 'olunga
Pelupelu ho ta'ovalamohe ki ha katonaunau
Pehe 'a Jione te ne faka'uli 'o hili hono hima ki hoku kou'ahe
'O holo'i ha lo'imata mei hoku mata.
 
Taumui Honoua:
'Amanaki au ke jio ki Maama 'o hange ko koe, he 'ikai na'a ku 'ilo
Ko e mo'ui mo e 'ofa ia ko e mo'ui kuo fai lelei.
 
Tau
Pea teu lau'i atu, "Halelu'ia!"
Ko koe ko e ha 'āngelo au 'i he jino 'o 'eku fa'ē
'I hoku to hifo, na'e ai koe ke puke au ki 'okunga
Folahi ho kapakau 'i ho'o 'alu
Pea taimi 'oku to'o foki koe 'e he 'Otua, te mau pehē, "Halelu'ia!"
'Oku 'i 'api koe.
 
Tuku/Tau:
Halelu'ia!
Ko koe ko e ha 'āngelo au 'i he jino 'o 'eku fa'ē
Lava koe ke jio 'a e tama ko ia na'a ku hokohoko ai
Folahi ho kapakau pea 'ilo au
Ko ia ko e taimi 'oku to'o foki koe 'e he 'Otua 'o ne folofola'i, "TANGANE!
'OKU 'I NUKU KOE."
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 23/05/2017 - 17:51
Added in reply to request by Piet
Author's comments:

requested by Piet. Draft began 21st of March, 2017.
Thank you and enjoy Regular smile

English

Supermarket Flowers

Comments