Nathan Alterman - Kalaniot (כלניות) (Transliteration)

Hebrew

Kalaniot (כלניות)

הערב בא
שקיעה בהר יוקדת
אני חולמת ורואות עיני
הגייאה נערה קטנה יורדת
ובאש כלניות לוהט הגיא
 
את הפרחים לצרור היא תלקט לה
ובשבילים המתכסים בטל
אל אמא היא נחפזת וקוראת לה
הביטי מה הבאתי לך בסל
 
כלניות, כלניות
כלניות אדמדמות אדמוניות
כלניות, כלניות
כלניות מטוללות חינניות
 
שקיעות בהר תבערנה ותדעכנה
אבל כלניות תמיד תפרחנה
סופות לרוב תהמנה ותסערנה
אבל כלניות תמיד תבערנה
 
כלניות
 
שנים עוברות שוב השקיעה יוקדת
הנערה כבר סבתא, ידידי
הנה כבר נכדתה לגן יורדת
ושוב כלניות פורחות בגיא
 
וכשקוראת הנערה אליה
"הביטי סבתא מה הבאתי לך"
מצחוק ודמע זוהרות עיניה
והיא זוכרת שיר מזמור נשכח
 
כלניות, כלניות
כלניות אדמדמות אדמוניות
כלניות, כלניות
כלניות מטוללות חינניות
 
כן, הדורות באים חולפים בלי גמר
אך לכל דור יש כלנית וזמר
אשרי האיש אם בין סופות ורעם
פרחה הכלנית לו, לו רק פעם
 
כלניות, כלניות
כלניות אדמדמות אדמוניות
כלניות, כלניות
כלניות מטוללות חינניות
 
Submitted by SaintMark on Sat, 11/03/2017 - 00:22
Last edited by phantasmagoria on Sat, 11/03/2017 - 00:57
Align paragraphs
Transliteration

Kalaniot

Ha'erev ba,
shki'ah bahar yokedet
ani cholemet vero'ot einai:
hagayah na'arah k'tanah yoredet
uve'esh kalaniot lohet hagai.
 
Et haprachim litz'ror hi telaket lah
uvash'vilim hamitkasim batal
el Ima hi nech'pezet vekoret lah:
habiti mah heveti lach basal!
 
Kalaniot, kalaniot
kalaniot adam'damot adamoniot
Kalaniot, kalaniot
kalaniot metulalot cheinaniot.
 
Shki'ot bahar tiv'arnah vetid'achnah
aval kalaniot tamid tif'rachnah.
Sufot larov tehom'nah vetis'arnah
ach kalaniot tamid tiv'arnah.
 
Kalaniot...
 
Shanim ovrot, shuv hashki'ah yokedet.
Hana'arah gadlah, y'fatah bli dai.
Hi el hagai im bechir libah yoredet
veshuv kalaniot por'chot bagai.
 
Moshit eleiha bachir-libah yadaim
ve'hi tzocheket ut'lulah mital
elav locheshet bein haneshikotaim:
Hebet na mah asafti po basal!
 
Shvu'ot ha'ahavah hoi tish'kachnah,
aval tamid kalaniot tif'rachnah.
Ki hashvu'ot kalot k'mo ashan hen,
ach hakalaniot tamid otan hen.
 
Shanim avru, shki'ah bahar yokedet.
Hana'arah kvar savta, yedidai.
Hineh kvar nichdatah lagan yoredet
veshuv kalaniot porchot bagai.
 
Uch'shekoret hana'arah eleiha:
"habiti savta mah heveti lach,"
mitz'chok vedim'a zoharot eineiha
ve'hi zocheret shir mizmor nish'kach...
 
Ken, hadorot ba'im cholfim bli gemer
ach lechol dor yesh kalanit bezemer.
Ashrei ha'ish im bein sufot vara'am
parchah hakalanit lo, lu rak pa'am.
 
The heaven for height, and the earth for depth, and the heart of kings is unsearchable. (Prov 25:3 KJV)
Submitted by SaintMark on Sat, 11/03/2017 - 00:54
Last edited by phantasmagoria on Sat, 11/03/2017 - 00:54
Author's comments:

Words transliterated and translated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.

More translations of "Kalaniot (כלניות)"
TransliterationSaintMark
See also
Comments