Kasiu Yas' kanyushinu (Касiў Ясь канюшiну) (IPA translation)

Advertisements
Belarusian

Kasiu Yas' kanyushinu (Касiў Ясь канюшiну)

Касiў Ясь канюшiну, (3 х)
Паглядаў на дзяўчыну.
А дзяўчына жыта жала,
Ды на Яся паглядала: -
Цi ты Ясь, цi ты не, (3 х)
Спадабаўся ты мне...
 
Кiнуў Яська касиць, (3 х)
Пачаў мамку прасiць: -
Люба мамка мая, Ажанi ж ты мяне! -
Дык бяры ж Станiславу, (3 х)
Ка сядзела на ўсю лаву. -
 
Станiславу не хачу, (3 х)
Бо на лаву не ўсажу! -
Дык бяры ж ты Янину, (3 х)
Працявiтую дзяўчыну.
Касiў Ясь канюшiну, (3 х)
Паглядаў на дзяўчыну.
 
Submitted by barsiscevbarsiscev on Wed, 26/09/2012 - 17:09
Last edited by NatoskaNatoska on Sat, 30/09/2017 - 09:45
Align paragraphs
IPA translation

kasiw jasʲ kanʲuʂinu

kasiw jasʲ kanʲuʂinu, (3x)
paɣlʲadaw na d͡zʲawt͡ʂɨnu.
a d͡zʲawt͡ʂɨna ʐɨta ʐaɫa,
dɨ na jasʲa paɣlʲadaɫa:
— t͡si tɨ jasʲ, t͡si tɨ nʲɛ, (3x)
spadabawsʲa tɨ mnʲɛ...
 
kinuw jasʲka kasʲit͡sʲ, (3x)
pat͡ʂaw mamku prasit͡sʲ:
— lʲuba mamka maja, aʐani ʐ tɨ mʲanʲɛ!
— dɨk bʲarɨ ʐ stanisɫavu, (3x)
ka sʲad͡zʲɛɫa na wsʲu ɫavu.
 
— stanisɫavu nʲɛ xat͡ʂu, (3x)
bɔ na ɫavu nʲɛ wsaʐu!
— dɨk bʲarɨ ʐ tɨ janʲinu, (3x)
prat͡sʲavituju d͡zʲawt͡ʂɨnu.
kasiw jasʲ kanʲuʂinu, (3x)
paɣlʲadaw na d͡zʲawt͡ʂɨnu.
 
Submitted by Alex BisakiAlex Bisaki on Mon, 21/01/2019 - 17:29
Comments