JayKode - Know Better (Tongan translation)

Tongan translation

'Ilo'i Lelei Ange

Ko ma 'aa 'aa 'o a'u ke jio e La'ā
Ka 'ikai lava au ke fe'unga ai
Mei kui 'eku jio
'I he nofo 'o e longomate
'Ikai te ma mamaalie
Hala'ataa fakakina au.
 
Halakavakava:
He 'oku ou fakasesele
'I ho'o nofo mai
Ku fekumi 'a e kikite
'A ia 'oku ke fehala'aki'i mai
Fu'u faingata'a'ia ia
Ka kuou fiema'u koe taimi ni
Pea puna hake ke ke lava 'o puna
Kae to hifo koe, 'ofa'anga.
 
Chorus:
'O'ofaki'i ho nima 'ia au
Ko hoku loungutu, ho jino
Ko ma 'i heni ke hulohula
Ka 'oku pau keu tokanga lelei ange, lelei ange
Ku fiema'u ji'iji'i
Ma fai ke faingofua ia
'Oku malu ke nofo mo koe
Ka 'oku pau keu tokanga lelei ange, lelei ange..
 
Maama uloulo, loto ia ke liliu'i
Kuou 'aa pe 'ia ia
Ke pule'i au
Neongo 'oku ha'u pea 'alu foki 'e he ongo
Ha miji fifisi 'oku ou 'ilo
'Oku ke fuji au vaaofi.
 
Halakavakava
 
Tau
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Sat, 10/06/2017 - 02:41
English

Know Better

More translations of "Know Better"
JayKode: Top 1
See also
Comments