SilentRebel83 - Ko au ko Moana [I Am Moana] (Tongan Version) (English translation)

Tongan

Ko au ko Moana [I Am Moana] (Tongan Version)

Kui Tala:
Talu mei ho'o kei iiki
Ta'ahine makehe ni
Ne 'ofa'ia 'a e motu mo 'ene kāinga
Nau polepole 'aki 'ia te ia
 
'E faingata'a'ia e mo'ui ni
'E lava ke lavea ai
Pea lava ke toe hekeka
He 'ofa
 
Ko koe te mau liliu'i
'O atu koe akonaki
'Ikai ha me'a 'e ta'ofi
'A e le'o na 'i loto ni
 
Kapau ne fanafana
Moana, ji 'ofeina
Moana, tokanga ē,
"Ilo'i ko hai koe?"
 
Moana:
Ko hai 'e au?
Ko 'ofa'ia au ki hoku motu
Ko manakoa au ki tahi
Ne ui mai
Ko e 'ofefine au 'a e tu'i
Mau hākō kauvaka
Na'a nau folau'i Maama[ni]
Nau ui mai
Kou tataki 'akimautolu
Ki he 'otu motu
Na'a mou akonaki'i mai
Ka mou ui mai
Pea ko e ui 'e 'ikai 'i tu'a, ka 'i loto
Ko e mamaha -- hake ka toe hifo
Teu tauhi ma'u pē 'akimoutolu mo e manatu
Neongo hā, ku'ilo he hala
Ko au ko Moana
 
Submitted by SilentRebel83 on Sat, 31/12/2016 - 07:47
Submitter's comments:

singable version of "I am Moana (Song of the Ancestors)" that I wrote in Tongan.

Align paragraphs
English translation

I am Moana

Grandmother Tala:
From the time she was little
She was a special girl
She loved the island and her people
They are proud of her.
 
Life can be hard
You can get hurt from it
But it can heal again
Because of love.
 
We will change you
And give you guidance
Nothing will stop
That voice inside you.
 
If it whispers
Moana, my dear
Moana, give heed
"Do you know who you are?"
 
Moana:
Who am I?
I love my island
I love the sea
It calls me
I am the daughter of the chief
We descend from navigators
They voyaged across the world
They call me
I will guide us
To the islands
You guide me
And you call me
But that call is not from without; it's from within
The tide -- rising and then falling
I will keep you all in my memory
Despite whatever happens, I know the way
I am Moana.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Sat, 31/12/2016 - 08:00
More translations of "Ko au ko Moana [I Am..."
SilentRebel83: Top 3
See also
Comments