Advertisements

Կորցրած մեղեդի (Korc'raç meghedi) (Norwegian translation)

Կորցրած մեղեդի

Մոռանալ երբեք, երբեք ես չեմ կարող
Այն պահ դաժան:
Մոռանալ երբեք, երբեք ես չեմ կարող
Կորուստն այն թանկ:
 
(2x)
Մեղեդին այնքան, այնքան հեռվից տենչում է,
Համարձակ թռչում թեթև, արագ:
Կորցրած իր տեղ(ը) երգում նա թափառում է
Այս կյանքում:
 
Հիշելով գարնան ծաղկի անուշ բուրմունքը՝
Նա տխրեց:
Լսելով երգի խնդրանքն ու կանչ-կոհակը՝
Նա դարձավ:
 
(3x)
Մեղեդի, արի, արի ինձ մոտ հեռվից դու,
Մեղեդի, արի, սպասում եմ քեզ:
Առանց քեզ չունի մեր երգն իմաստ ու կյանք
Այս աշխարհում…
 
Այս աշխարհում,
Մեղեդի…
 
Submitted by chrekdal86chrekdal86 on Thu, 22/04/2021 - 20:38
Norwegian translationNorwegian
Align paragraphs

Tapt melodi

Aldri, aldri kan jeg glemme
Det grusomme øyeblikket.
Aldri, aldri kan jeg glemme
Det dyre tapet.
 
(2x)
Melodien har i det fjerne en sterk lengsel,
Modig flyr den lett og fort.
Etter å ha tapt sin plass i sangen, streifer den rundt
I dette livet.
 
Da melodien mintes den søte blomsterduften om våren,
Ble den trist.
Da melodien hørte sangens bønn og ropets bølge,
Vendte den tilbake.
 
(3x)
Du melodi, kom, kom til meg fra det fjerne!
Du melodi, kom, jeg venter på deg!
Uten deg har vår sang ingen mening og intet liv
I denne verden…
 
I denne verden,
Du melodi…
 
Thanks!
Submitted by chrekdal86chrekdal86 on Thu, 22/04/2021 - 20:38
Comments
Read about music throughout history