Jul - J'oublie tout (Tongan translation)

Tongan translation

Ku Ngalo Au Me'a Kotoa

Veesi 'Uluaki
Ifi'i au ha kohu lahi, fulutaamaki au
Kei toe pe me'a 'e ua, fa'o au katoa
Na'a ku ma'u ha miji 'i he'eku ta'u valungotolu. Ka kuou pehe ki he 'eikingaaue, "keu jo ki fe'ia?"
'Alu au ki tu'a ka fanongo au "Alah, tau!"
'Oji ia 'i he loki fakamaau, tangitangi 'a e faanau mo e faingata'a'ia
Tokolahi 'a e kauta'ahine, 'a ia 'oku vakai'i au 'i he faliki hulohula
Kauta'ahine lelei pe hela'ia ia
Fakato'oto'o, 'oku 'i ai ha tau, fakata'e'aonga'i 'a e leohi, pea mokinautolu, kauta'e
Tau, tuki ki mata'u, pau ke ta'i 'a e me'ahoka'uhila
Tuki ia 'e ha jiana ki hono mata, fiema'u ia ke toe fakafoki mo ha me'afana'uhila
Ku ngaaue au, 'ikai pau keu 'ai e nima-nima
Ko 'o'ou ia 'a e fatongia ki ho'o lava ai, pea nau fakahiki ange ia ki he kalasi ua-nima
Tau, 'io 'io, 'oku ou 'i heni ka 'ikai 'ilo au hono 'uhinga
Pea 'oku ke fiema'u ke tau'i mo kimautolu ka 'oua fakakina, 'ikai teu 'ite'ita au 'ia au.
 
Tau: [x 2]
Ngalo au katoa he poo ni
Kuo fekumi ki hoku 'alu'anga, 'o 'ai fakavave
Ngalu au katoa he poo ni pea taimi 'oku ou manatu ki he 'aho ni
Kuou pehe kita 'oku nounou 'a e mo'ui, 'e tuku 'akimautolu ha'aho
Pea 'ikai tokanga au ki ho 'alea, fakafoki ki he fiefia 'oku ou tuli.
 
Veesi Honoua:
Ko Jule 'eni, a'u au ki he va'inga, a'u au ke ta'aki katoa
Ku nofo holo mo e kakai, 'ikai hoha'a au kia kinautolu
'Ikai loto au mo e angatu'u, kauvale 'oku anga ki he koloa
'Uluaki, 'oku pau ke ke 'ilo 'oku majiva au, ko hoku loto pe ia ke ke to'o
Fie ma'u au 'a Saakila 'o hange Piki
Ha'u aa 'o 'omai ho'oku laitaa
Faka'uli au ka 'oku ou kona au, afe fakasesele
'Oua tala mai me'a ni, 'oua tala mai me'a na, jiana 'oku ou hiva fakalape 'o hange 'ikai hataha
Faka'oji au 'i he fakapikopiko ni, ngaahi tala 'o e fakasesele, 'oku hange ha tuki 'i he va'inga Teekeni
'Oua 'ai he angakeiingi, he 'oku hala koe ai
Mau 'o atu katoa 'i ho nima
Ke fa'o ia katoa ki he ta'e'aonga, faka'oji koe mo e ha T-I
Fele kautama 'oku mole honau 'atamai, ko hai na'e mohe mo ho mali 'o fai tokoto mo ia
Ku hu atu mo ha po ta'emohea, 'oua faka'ita au, ha ipu pe taha ka fe'unga ke folo'i vai
Ku ma'u pe hoku kaume'a, ko e kaukuli, pehe 'oku nau...
Anga'ite'ita au, kamata ke ifi
Ko hoku jiana 'ena kuo ne tukuange mei he falehopoate, ka faifai pe au ke tali kia te ia
'Ikai mole au hoku 'atamai, ke mala'ia'i au he fakasesele
'Ikai tokanga au ki ai 'o hange ko e falepopula, 'ofa, me'a taafasi lahi
Me'a pe 'oku nau pehe, 'ikai pehe au foki pe fai
'Ikai ha me'a 'o'oku ke fakamo'oni'i, ke 'o atu ho 'ofa
Hala ha me'a 'o'oku ke fakamo'oni'i.
 
Tau [x 2]
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 23/05/2017 - 17:43
Added in reply to request by Hanane073
Author's comments:

requested by Hanane073. Draft began on March 21st, 2017.
Translation based from the English by Minaaj.
Thank you and enjoy Regular smile

French

J'oublie tout

More translations of "J'oublie tout"
Please help to translate "J'oublie tout"
Jul: Top 3
See also
Comments