Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Persian

Idioms in
IdiomLanguageTranslationsExplanations
مثل آب خوردنPersian892
خشت اول چون نهد معمار کج/ تا ثریا می رود دیوار کجPersian21
تو اول بگو با کیان زیستی / پس آنگه بگویم که تو کیستیPersian641
كارِ نيكو كردن از پُر كردن استPersian12
مادر رو ببين دختر رو بگير!!!Persian801
وقت گل نيPersian1043
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن استPersian271
عقل سالم در بدن سالمPersian291
از چيزي / كسي سير شدنPersian781
ديگ به ديگ ميگه روت سياه!!Persian751
ميوه پاي درختش ميوفته!!Persian80-
از دل برورد هر آنكه از ديده برفت!!Persian451
سيلي نقد به از حلواي نسيه است!!!!Persian571
با هر دست بدي با همون دست پس مي گيري.Persian147-
خفه شوPersian1061
دنيايى كوچكي استPersian26-
آب ريخته شده به جوي بر نمي گردد / كاريه كه شدهPersian86-
از كاه كوه ساختنPersian85-
روي ابرها سير مي كنه!!!Persian48-
با اعتماد به نفس قدم برداشتن / به خود مطمئن بودنPersian23-
مثل آب خوردن / دو سوتهPersian89-
در یك چشم بهم زدنPersian761
پسر نوح با بدان بنشست / خاندان نبوتش گم شدPersian64-
چیزی که عوض داره گله ندارهPersian147-
دمت گرم!!!Persian201
از كسي آتو داشتنPersian52
کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت منPersian321
سحرخيز باش تا كامروا باشي!!Persian34-
عنان از کف دادنPersian-1
برام مهم نيست / اهميت نمي دم!!!Persian1301
زبان تند داشتن / گوشت تلخ بودنPersian12-
وقت طلاستت!!!Persian281
هرچي بكاري همون رو درو مي كنيPersian147-
نوشدارو پس از مرگ سهرابPersian221
حساب حساب است كاكا برادرPersian22
بي خبري خوش خبري...!!!Persian171
نمک خوردن و نمکدون شکستنPersian461
عجله كار شيطان استPersian681
دهنتو ببند، خفه شوPersian1061
کم و بیش، بگی نگیPersian511
سر تا پا Persian57-
خاموش باشPersian1061
سالي به دوازده ماPersian1041
جلوی زبونت رو بگیرPersian1061
درد دل كردنPersian22-
کار از کار گذشتPersian401
از اين رو به اون رو شدنPersian91
(درآمد) بخور و نميرPersian61
راه نداره!!!Persian291
شتر دیدی ندیدیPersian106-
از هر دست بدی از همون دست پس می گیریPersian147-
خود را به نديدن زدنPersian24-
همرنگ جماعت باش!!!Persian64-
زیپ دهنو ببندPersian1062
به مويي بند بودنPersian231
این به اون درPersian1471
با دم شير بازي كردنPersian41
مثل خر كار كردن / جان كندنPersian15-
خربزه خوردن و پاي لرزش نشستنPersian41
فاش كردن / لو دادنPersian10-
گر در خانه کس است، یک حرف بس استPersian6-
خودتو بذار جاي من....Persian22-
به جان خودم (قسم)Persian32-
به اینجام رسیده، خسته شدمPersian781
دهن من رو باز نكن!!!Persian13-
بحلوا بحلوا گفتن دهن شيرين نميشودPersian8-
کسي که آخر مي خندد،بهتر ميخندد Persian32-
لقمه ي دهن من نيست/مثبت/Persian10-
همان آش و همان كاسهPersian37-
واو به واو/ کلمه به کلمهPersian121
روزی روزگاری...Persian52-
سر به هوا بودنPersian442
چشم در مقابل چشمPersian147-
آماده به يراق بودنPersian31
خدا كشتى آنجا كه خواهد برد و گر ناخدا جامه بر تن درد Persian2-
زيره به كرمان بردنPersian381
در لحظه زندگی کردنPersian311
فردا هم روز خداست!Persian271
از حالا به بعدPersian30-
براي خر تليت كردنPersian251
پايان شب سيه سپيد استPersian62-
سنگ دلPersian31-
خدا میدونهPersian273
سر به زنگاه، درست به موقعPersian151
آه خداي منPersian181
تا ابدPersian161
تا تنور داغ است نان را بچسپانPersian351
از دنده چپ بیدار شدنPersian191
از هر ابري بارون نميادPersian4-
شانسیPersian101
جمع و جور کردنPersian7-
از خط قرمز عبور کردنPersian21-
درست سر وقتPersian15-
به من ربطی ندارهPersian101
هرچي از دهنم در بياد ميگم!!!!Persian14-
کار امروز به فردا مسپارPersian11
از این پسPersian301
سر تا پایPersian571
چون می گذرد غمی نیستPersian18-
بزن قدشPersian101

Pages