Let me fall (Persian translation)

Advertisements
Persian translation

بگذار سقوط کنم

بگذار سقوط کنم
بگذار صعود کنم
لحظه ای وجود دارد هنگامی که ترس
و رویاها باید به هم برخورد کنند
 
کسی(که)من هستم
آیا در انتظار شجاعتم؟
فردی که می خواهم
فردی که خواهم شد
مرا جلب خواهد کرد
 
پس بگذار سقوط کنم
اگر باید سقوط کنم
به هشدارهایت اعتنا نخواهم کرد
آنها را نخواهم شنید
 
بگذار سقوط کنم
اگر سقوط کنم
اگرچه مانند ققنوس شاید
یا ممکن است بر نخیزم
 
بسیار آزادانه خواهم رقصید
برای هیچ کس نگهش نمی دارم
تو می توانی مرا نگه داری فقط
اگر توهم سقوط کنی
دور از همه ی این
ترس ها و زنجیر های بی فایده
 
کسی(که)من هستم
آیا در انتظار شجاعتم؟
فردی که می خواهم
فردی که خواهم شد
مرا جلب خواهد کرد
 
پس بگذار سقوط کنم
اگر باید سقوط کنم
به هشدارهایت اعتنا نخواهم کرد
آنها را نخواهم شنید
 
بگذار سقوط کنم
اگر سقوط کنم
دلیلی وجود ندارد
تا این فرصت را از دست دهم
این بهترین لحظه است
فقط بگذار سقوط کنم
 
Submitted by masih on Sun, 04/09/2011 - 13:36
English

Let me fall

More translations of "Let me fall"
Persianmasih
Josh Groban: Top 3
See also
Comments