Share
Font Size
English
Original lyrics

Let the Way of the Heart Shine Through

Let the way of the heart, let the way of the heart
Let the way of the heart shine through
 
Love upon love upon love
All hearts are beating as one
 
Light upon light upon light
Shining as bright as the sun
 
Tongan
Translation

Tuku ke Mālamalama Atu 'A e Hala 'O e Loto

Tuku 'a e hala 'o e loto, tuku 'a e hala 'o e loto,
Tuku ke maalamalama atu 'a e hala 'o e loto.
 
Ko e 'aloha 'i he 'aloha 'i he 'aloha
Patutu fakataha 'e he loto kotoa pe ke taha.
 
Maama 'i maama 'i maama
Ulo 'o ngingila ia 'o hange ko e la'ā.
 
Translations of "Let the Way of the ..."
Tongan
Comments