Lilit Hovhannisyan - Ելի Լիլիթ (Eli Lilit)

Armenian/Romanization/Romanization 2/Fonipa/Transliteration
A A

Ելի Լիլիթ (Eli Lilit)

Շատ հերու հերու եմ, գնալու ես
Ինզ ելի կարոտում մնալու ես
Ու կե մոռանաս դու իմ դիմագցերե
Գիդեյիր տե հեշտե սերե իմ ձուրե կցելե
 
Շատ հերու հերու եմ, գնալու ես
Ինզ ելի կարոտում մնալու ես
Ու կե մորանաս դու իմ դիմագցերե
Գիդեյիր տե հեշտե սերե իմ ձուրե կցելե
 
Հեյ ելի ելի գնում ու գալիս ես
Վոչ խոստումներ տալիսես
Միտէ մեխկդ չեմ գալիս ես
Հեյ ելի ելի գնում ու գալիս ես
Վոչ խոստումներ տալիսես
Միտէ մեխկդ չեմ գալիս ես
 
Առանզ ինզ գիդես դիմանալուես
Գիդես տեղե իմ իմանալուես
Տէ գիդես կարիկե իմ չես զգալու դու
Տէ գիդես չես լացելու, սկալու դու
 
Հեյ ելի ելի գնում ու գալիս ես
Վոչ խոստումներ տալիսես
Միտէ մեխկդ չեմ գալիս ես
Հեյ ելի ելի գնում ու գալիս ես
Վոչ խոստումներ տալիսես
Միտէ մեխկդ չեմ գալիս ես
 
Երանի իմ կյանկից հեռանայիր դու
Կամ գնամ, կամ վարկե կո վերանայիր դու
Երանի իմ կյանկից վերանայիր դու
Կամ գնամ, կամ վարկե կո վերանայիր դու, հեյ
 
(Ելի Լի-լի-լի-լիթ ելի)
Ելի գնում ու գալիս ես
(Ելի Լի-լի-լի-լիթ ելի)
Սութ խոստումներ տալիսես
(Ելի Լի-լի-լի-լիթ ելի)
Միտէ մեխկդ չեմ գալիս ես
(Ելի Լի-լի-լի-լիթ ելի)
Մեկ, յերկու, յերեկ, չորս
 
Հեյ ելի ելի գնում ու գալիս ես
Վոչ խոստումներ տալիսես
Միտէ մեխկդ չեմ գալիս ես
Հեյ ելի ելի գնում ու գալիս ես
Վոչ խոստումներ տալիսես
Միտէ մեխկդ չեմ գալիս ես
 
Հեյ ելի ելի գնում ու գալիս ես
Վոչ խոստումներ տալիսես
Միտէ մեխկդ չեմ գալիս ես
Հեյ ելի ելի գնում ու գալիս ես
Վոչ խոստումներ տալիսես
Միտէ մեխկդ չեմ գալիս ես
 
Submitted by LyricalMiracleLyricalMiracle on Tue, 16/04/2019 - 04:47
Last edited by LyricalMiracleLyricalMiracle on Thu, 18/04/2019 - 14:54
Submitter's comments:

I formed these lyrics from listening to the song.

Thanks!

 

Advertisements
Video
Translations of "Ելի Լիլիթ (Eli ..."
Collections with "Ելի Լիլիթ (Eli ..."
Comments