The Lord's Prayer - Ama Namin

Filipino/Tagalog

Ama Namin

Ama namin, sumasalangit Ka.
Sambahin ang ngalan Mo.
Mapasaamin ang kaharian mo
Sundin ang loob Mo dito sa lupa para nang sa langit.
 
Bigyan Mo kami ng aming kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami sa aming mga sala
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya Mo kami sa lahat ng masama
Amen.
 
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 29/01/2013 - 23:20
Thanks!

 

Comments