The Lord's Prayer - Papa Nou

French (Haitian Creole)

Papa Nou

Papa nou ki nan sièl la,
Nou mandé pou yo toujou réspékté non ou.
Vi-n tabli gouvènman ou,
pou yo fè volonté ou so latè,
tankou yo fè-l nan sièl la.
Manjé nou bézouin an, ban nou-l jòdi-a.
Padonnin tout mal nou fè,
minm jan nou padonnin moun ki fè nou mal.
Pa kité nou nan pozision pou-n tonbé nan tantasion,
min, délivré nou anba Satan.
[Paské, sé pou ou tout otorité, tout pouvoua
ak tout louanj, dépi tout tan ak pou tout tan.]
Amèn.
 
Submitted by francisco.translate on Sat, 01/02/2014 - 22:38
Submitter's comments:

Source: http://www.prayer.su/haitian-creole-french/common/
Haitian Creole (Kreyòl Ayisyen) is one of Haiti's two official languages, along with French. http://en.wikipedia.org/wiki/Haitian_Creole_language

Thanks!thanked 2 times
Comments
Sciera    Sat, 01/02/2014 - 22:50

Haitian Creole also is in the list of languages, I've marked it as such.

francisco.translate    Sat, 01/02/2014 - 22:53

Thank you for fixing it.
I searched under Haitian and under Creole, not under French... :~

francisco.translate    Sat, 01/02/2014 - 23:17

I know the name of the language and I know about that list. The "problem" are the words used to name the languages on that list, and that is not coherent. I guess that for instance Haitian Creole should not be called "French (Haitian Creole)". If I compare with Cape Verdean (which is a Portuguese-based Creole), it is not "Portuguese (Cape Verdean Creole)" on the list, and I think it's ok that way. Similarly, there is no "Dutch (Afrikaans)". So, it's the incoherence that creates a bit of confusion.

Sciera    Sun, 02/02/2014 - 09:17

The admins renamed a couple of entries to make them easier findable but I agree that it isn't perfect. I'll pass your feedback to the admins and other mods.

francisco.translate    Sun, 02/02/2014 - 14:23

Maybe they could gather more feedback about this subject, for example in a forum topic.

francisco.translate    Sat, 01/02/2014 - 22:51

Is this also Haitian?:
Papa Nou ki nan sièl,
ké non ou jouinn tout réspè,
ké règn ou vini,
ké volonté ou akonpli ,
sou té a tankou nan sièl.
Ban nou jod a pin chak jou nou,
padonnin nou péché nou,
tankou nou padonnin moun ki ofansé nou.
Pa minnin nou nan tentasion,
min délivré nou an-ba malin an.
Amen.
(http://www.lonweb.org/ourfather/pn-cre-ing.htm)

Sciera    Sat, 01/02/2014 - 22:52

No idea, I don't speak that language. Looks similiar to the text above, but I don't know.