Jacob Sartorius - Love Me Back (Tongan translation)

Tongan translation

'Ofa'i Mai Foki

Fakakaukau'i 'eni: Ko koe mo au
Kae hala ai hataha 'ia kitaua
Ka ko e hā 'e kapau lahi 'a 'etau angakaume'a?
Mata talavou, fu'u maasani
'I ho'o matamata mai
'Oku ou fie tala, fie tala atu me'a kotoa.
 
Pea ko e hā 'e kapau 'oku ou pehē
'Oku ou fie ma'u koe pehē pē, 'ikai ke tafoki, 'ilo'i au
Pea ko e hā 'e kapau teu tali?
Ka mahalo 'e 'ikai teu toe ma'u au ha fakalavanoa.
 
Teu lea pē
'Oku ou fie ma'u ke 'ilo taimi ni
'E kapau na'a ke fakakaukau'i
'Ia au kapau 'oku 'ikai heni au
Mahalo 'oku ou ongo'i ia 'i hoku jino, jino
'I ho'o vaaofi mai au
'Oku ou fie ma'u ke 'ilo taimi ni
Pea 'e kapau na'a ku pehē 'oku manako au 'ia koe, ka mahalo te ke 'ofa'i mai foki?
 
Kapau na'a ku manako 'ia koe, ka mahalo te ke 'ofa'i mai foki?
Te ke 'ofa'i mai foki?
 
Faingata'a'ia ke manava, pea faingata'a ke 'ilo'i koe
'Ikai 'ilo au ha ongo
Mahalo 'oku fakakauaku'i pē au ai?
 
Pea ko e hā 'e kapau 'oku ou pehē
'Oku ou fie ma'u koe pehē pē, 'ikai ke tafoki, 'ilo'i au
Pea ko e hā 'e kapau teu tali?
Ka mahalo 'e 'ikai teu toe ma'u au ha fakalavanoa.
 
Teu lea pē
'Oku ou fie ma'u ke 'ilo taimi ni
'E kapau na'a ke fakakaukau'i
'Ia au kapau 'oku 'ikai heni au
Mahalo 'oku ou ongo'i ia 'i hoku jino, jino
'I ho'o vaaofi mai au
'Oku ou fie ma'u ke 'ilo taimi ni
Pea 'e kapau na'a ku pehē 'oku manako au 'ia koe, ka mahalo te ke 'ofa'i mai foki?
 
Kapau na'a ku manako 'ia koe, ka mahalo te ke 'ofa'i mai foki?
Te ke 'ofa'i mai foki?
Kapau na'a ku manako 'ia koe, ka mahalo te ke 'ofa'i mai foki?
Te ke 'ofa'i mai foki?
 
'Oku ou 'ilo 'oku sai'ia au 'ia koe, pea lava ke tau pehē 'oku kimu'a ia
Pea kapau na'a ke manako 'ia au foki, ka mahalo ke ke fakafufū'i ia pē?
'Ilo'i au 'oku 'ikai maalohi 'a 'etau angakaume'a, ka mahalo 'e lava ia ke fetongi?
'Oku ou fakakaukau'i pē 'ia koe, 'aho kotoa pē
Pea me'a kotoa 'oku ou fie ma'u, ke ke ongo'i tatau ai
Ko koe mo au, 'alu noa'ia pē he 'aho Falaitē
'Ei, pea 'oua ngalo ke manatu'i
Ke'ilo 'oku ou fie ma'u ke 'oua tauhi he angakaume'a.
 
Teu lea pē
'Oku ou fie ma'u ke 'ilo taimi ni
'E kapau na'a ke fakakaukau'i
[Pea 'e kapau na'a ku pehē 'oku manako au 'ia koe, ka mahalo te ke 'ofa'i mai foki?]
 
['Io, fēfē?]
Kapau na'a ku manako 'ia koe, ka mahalo te ke 'ofa'i mai foki?
[Ke ke 'ai keu 'ilo]
Te ke 'ofa'i mai foki?
['Io, ka 'oku pau ke ke tuku ho hoha'a mai, ee]
Kapau na'a ku manako 'ia koe, ka mahalo te ke 'ofa'i mai foki?
Te ke 'ofa'i mai foki?
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Thu, 02/02/2017 - 01:56
Added in reply to request by Ikmz
Author's comments:

requested by Ikmz. Thank you and enjoy Regular smile

English

Love Me Back

Jacob Sartorius: Top 3
See also
Comments