Nickelback - Lullaby (Persian translation)

Persian translation

لالایی

خوب من این احساس رو میشناسم
اینکه خودت رو روی لبه تیغ پیدا کنی
وهیچ درمانی هم نداره
زخمی که لبه های تیغ به جا میگذارن
دارم بهت میگم که
اونقدرها هم بد نیست
واین حرفو ازکسی که قبلا این چیزا رو تجربه کرده قبول کن
روی زمین دراز کشیدی
واطمینان نداری
دیگه نمیتونی بیشترازاین تحمل کنی
 
پس فقط یه بار دیگه امتحانش کن
بایه لالایی
صدای این رو{اهنگ}رو تورادیو زیاد کن
اگه حالا میتونی صدامو بشنوی
دارم خودمو میرسونم
تابهت بفهمونم که توتنها نیستی
وتو نمیتونی تشخیص بدی که
من به شدت ترسیدم
چون نمیتونم پای تلفن گیرت بیارم
پس فقط چشمات روببند
عزیزم برات دارم لالایی میخونم
لالایی مخصوص خودت
 
پس لطفا بذار که تو بیرون ببرم
ازاین تاریکی به سمت نور
چ.ن من بهت ایمان دارم
که یه شب دیگه روهم دوباره به سر میرسونی
دست از فکرکردن به
یه راه فراربردار
احتیاجی نیست که بری وشمعها روفوت کنی
چون هنوز کارت تموم نشده
توهنوز خیلی جوونی
وهنوز چیزای بهتری مونده که اتفاق بیافتن
 
پس فقط یه بار دیگه امتحانش کن
بایه لالایی
صدای این رو{اهنگ}رو تورادیو زیاد کن
اگه حالا میتونی صدامو بشنوی
دارم خودمو میرسونم
تابهت بفهمونم که توتنها نیستی
وتو نمیتونی تشخیص بدی که
من به شدت ترسیدم
چون نمیتونم پای تلفن گیرت بیارم
پس فقط چشمات روببند
عزیزم برات دارم لالایی میخونم
لالایی مخصوص خودت
 
وقتی که همه به اخرخط میرسن
وقتی که همه فراموش میشن
وقتی که همه ازتنهابودن خسته میشن
اره همه یه زمانی مطرود شده ان
ویه کم دست خالی موندن
پس اگه تو اونجایی وبه زحمت داری تحمل میکنی
 
پس فقط یه بار دیگه امتحانش کن
بایه لالایی
صدای این رو{اهنگ}رو تورادیو زیاد کن
اگه حالا میتونی صدامو بشنوی
دارم خودمو میرسونم
تابهت بفهمونم که توتنها نیستی
وتو نمیتونی تشخیص بدی که
من به شدت ترسیدم
چون نمیتونم پای تلفن گیرت بیارم
پس فقط چشمات روببند
عزیزم برات دارم لالایی میخونم
لالایی مخصوص خودت
 
Submitted by tiara on Tue, 24/04/2012 - 20:05
Added in reply to request by Armageddon68
English

Lullaby

Comments