SilentRebel83 - Māhalō [You're Welcome] (Tongan Version) (English translation)

Tongan

Māhalō [You're Welcome] (Tongan Version)

'Ee... sai ā, sai ā
 
Kou 'ilo me'a ni, 'io
Ke mataa 'a e lahi ka mākehe
'Ikai 'ilo koe kita -- totoatu!
Ka 'ofa ma'u pē ke pehē
 
Fakaáva mata -- kamata!
'Io, mo'oni ko Maui ia -- manava!
Kikila ki he 'ulu mo e jino
'Oku lahi ia 'aupito
 
Hā me'a keu lea ai -- māhalō
Ma'a e ngalu, la'ā, langi
Sai pe ia, 'oku sai -- māhalō
He ko ha tangata maheni
 
'Ei! Ko hai 'e teketeke 'ataa
Ka nga'eke'eke koe? Jiana!
Ka 'i he po'uli, ko hai 'e kaiha'a afi?
Kikila mai
 
'Oi, ku tauhele e la'ā -- māhalō
Ke tuai he 'aho ka vaa
Ku pule au e havili -- māhalō
Ke angina mo e matangi
 
Hā me'a keu lea ai -- māhalō
Ma'a e ngaahi motu kuou fuji
'Oua lotua, sai ā -- māhalō
Ka ko hoku 'ulungaánga ní
Māhalō, māhalō
 
Ka kuou pehe ki ai
 
Tama, teu talanoa'ia pē
'O fakamatala me'a kotoa pē
Ngalu, mujie, kele
'Ikai, ko Maui ne hoha'a pē
Mate tuna, tanu ngākau
Tupu 'akau ka ai fua niu
Ha akonaki hā he 'aho ní?
'Oua kē mo Maui 'i hono haohao'i ai
 
Ka ko e tatatau 'i he'eku kili
Ko ha 'ilonga 'eku ikuna ai
Ka fakahoko au me'a kotoa ní
Kikila atu he ji'i Maui, ne 'ete-te-te-te
'Ee, 'ee, 'ee, 'ee, 'ee, 'ee, 'eei!
 
Ka keu pehe,
Teu pehe, "māhalō" [māhalō]
Maa 'a e Maamani 'o'ou
'Ei, sai ā, sai ā -- māhalō [māhalō]
'Oku meimei a'u ke mavahe au
'Ei, ke ke lea, ke lea, "māhalō" [māhalō]
Ko ha vaka ia ma'aku?
Folau 'e au, 'e au -- māhalō [māhalō]
Telia na'a melemo 'e au [māhalō]
 
Māhalō [māhalō]
Māhalō...
 
Monū'ia!
 
Submitted by SilentRebel83 on Wed, 28/12/2016 - 07:27
Submitter's comments:

a singable version of "You're Welcome" that I wrote in Tongan.

Align paragraphs
English translation

Thank You

Alright... okay, okay.
 
I know what's going on here, yes
You're looking at greatness, but it's strange
You don't know yourself -- amazing!
And I hope it stays that way.
 
Open the eyes -- begin!
Yes, this is the real Maui -- breathe!
Stare at the hair and body
It's very great.
 
What is there to say but, "thank you"
For the waves, sun, [and] sky
It's okay, it's okay -- thank you
For I'm just a normal guy.
 
Hey! Who pushed the sky upwards
While you were still waddling? [This] fellow!
And in the night, who stole the fire?
Look at me!
 
Oh, I ensnared the sun -- thank you
To slow the day, thus fun [was possible]
I rule the breeze -- thank you
To fill the sails with wind.
 
What is there to say but, "thank you"
For the islands I pulled
Don't pray, it's alright -- thank you
It's just my characteristic
Thank you, thank you.
 
Well, I have something to say.
 
Kid, I got a lot to say
To explain the reason for everything
[The] waves, grass, dirt
No, it's just Maui messing around
[The] eel is dead, its guts buried
A tree grows, and now there's coconuts
What's the lesson for today?
Don't argue with Maui when he's trying to escape.
 
And these tattoos on my skin
They display my victories
And I make all these happen
Look at the little Maui, his tap-tap-tap-tapping
He-he-he-he-he-he-hey!
 
Let me say,
I'll say, "thank you" [thank you]
For your world
Hey, it's okay, okay -- thank you [thank you]
It's almost time for me to depart
Hey, will you say, will you say, "thank you" [thank you]
Is that boat there for me?
I'm, I'm sailing -- thank you [thank you]
Lest I drown [thank you]
 
Thank you [thank you]
Thank you...
 
Cheers!
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Wed, 28/12/2016 - 07:51
More translations of "Māhalō [You're ..."
SilentRebel83: Top 3
See also
Comments