Miley Cyrus - Malibu (Tongan translation)

Tongan translation

Malapuu

Hala'ataa na'a ku ha'u ki mataatahi pe tu'u vaaofi 'i tahi
Hala'ataa na'a ku ta'utu 'i mataatahi, 'i lalo he La'ā mo hoku va'e 'i loto he 'one'one
Ka na'a ke 'omi au ki heni pea 'oku ou fiefia na'a ke fai ia
He 'oku ou tau'ataaina au 'o hange ko e manupuna 'i havili.
 
Ku pehe na'a ku ngoto au, ka 'ikai na'a ku kakau
Hala'ataa na'a ku 'alu vaka, 'ikai 'ilo'i au 'a e 'uhi 'oku ma'anu ia
Pea fakataimi 'oku fu'u ilifia au 'i he me'a 'oku 'ikai mahino au.
 
Ka 'oku ou 'i heni au
Vaaofi 'ia koe
Lanu moana ange e langi
'I Malapuu
Vaaofi 'ia koe
'I Malapuu
Vaaofi 'ia koe.
 
Na'a ma mamata e La'ā 'i hono hifo lololotonga 'i homa fano 'eve'eva
Keu faka'oji 'eku mo'ui hono kotoa 'i he tu'u pe heni mo e talanoa
Ke ke fakahinohino 'a e mamaha lolotonga hoku malimali pe
Pea ko kitaua pe heni, taimi ni'ihi pe
'Oku ta 'i heni mo'oni?
Ko ia ai 'oku ou fai ha loto
Ke kakau'i mama'o mo e fanga ika.
 
'Oku pau ke vela loloa 'e he taimi mafana ni
Hala'ataa na'a ku tui 'ia koe
Kapau na'a ke tala mai kia te au ta'u tolu kimu'a
Ka teu fa'u he faji ni.
 
Ka 'oku ou 'i heni au
Vaaofi 'ia koe
Lanu moana ange e langi
'I Malapuu
Vaaofi 'ia koe
'I Malapuu
Vaaofi 'ia koe.
 
Vaaofi 'ia koe
Lanu moana ange e langi
'I Malapuu
Vaaofi 'ia koe.
 
Ko kitaua 'oku hange ko e ngalu peau, 'a ia 'oku tafe ki mui pe ki mu'a foki
Fakataimi 'oku ou ongo'i 'o hange 'oku melemo au pea ha'u koe ke malu'i mai
Pea 'oku ou fiema'u ke fakafeta'i atu kia te koe mo hoku loto kotoa
Ko ha kamata fo'ou
Ha miji 'oku mo'oni
'I Malapuu.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Mon, 12/06/2017 - 18:32
English

Malibu

Comments