Maná - Mariposa traicionera (Persian translation)

Persian translation

پروانه خیانتگر

تو همچون یک پروانه هستی
پرواز می کنی و از دهانی به دهانی دیگر می نشینی
آسوده و سبکبالی از اینکه کسی تو را بر افروزد
 
من موشی هستم در تله تو
تله ای که نمی کشد اما رهایی نمی بخشد
من زندانی در حال مرگ هستم
 
پروانه خیانتگر، همه چیزش را به باد داده
پروانه را بازگشتی نیست به من
 
آه ، پروانه عشق
پروانه عشق من
اکنون دیگر بر نمی گردم برای با تو بودن
 
آه ، پروانه عشق
پروانه عشق من
هرگز، با تو ، هرگز
 
پروازکن ای عشق، پرواز کن ای درد
و بر نگرد به کناره ای
اکنون دیگر برو، از گلی به سوی گلی دیگر
که می فریبی گرزن گلها را
 
و پروازکن نزدیک آفتاب
تا دریابی که چیست عشق
 
آه، بانو، چه اندازه صدمه دیده ای
دقیقه هایی که گذشت ، مثل سالهایی بود که گذشت
بنگر، این حسادت من را می کشد
 
آه ، ای بانویی که آسوده ای
بگشا بال های کوچکت را و ران های رنگارنگت را
عاشقانت کجا هستند ؟
 
پروانه خیانتگر، همه چیزش را به باد داده
پروانه را بازگشتی نیست به من
 
آه ، پروانه عشق
پروانه عشق من
اکنون دیگر بر نمی گردم برای با تو بودن
 
آه ، پروانه عشق
هرگز، با تو ، هرگز
 
پروازکن ای عشق، پرواز کن ای درد
که در زندگی ات اقبالی نداری
 
آه ای درد
برایت می گریم تمامی رود ها را
آه ای عشق
تو از من پرواز خواهی کرد
 
Submitted by i.salari on Wed, 20/09/2017 - 18:18
Spanish

Mariposa traicionera

Comments
inedito    Fri, 05/01/2018 - 15:27

He separado las estrofas y corregido algunos errores. Realice los cambios correspondientes, por favor.