Advertisements

มีกะใจ (Mee gà jai) (Transliteration)

Transliteration
A A

Mee gà jai

Ror nòi ror nòi
Koi chăn nòi kŏr hâi ter chêuua jai
Kong hàang gan mâi naan tâo rài
Jà glàp bpai hăa ter nâe non
 
Gôr dton-née man yûng man yûng jang
Ngaan man ee-rung-dtung-nang
Loiie yang mâi mee way-laa jà bpai hăa
 
Gôr yàak hâi róng pleng ror
Ror ror ror ror ror gòn dâai măi ráp rong dâai loiie
Jà glàp bpai chót bpai choiie
Têe chăn hăai bpai naan dtàe dton-née
 
Yàa bpai rák krai yàa bpai chôp krai
Yàa ao hŭua jai bpai hâi kon èun
Jàak bpai lăai wan hàang gan lăai keun
Yàak hâi chûuay yeun yan
Wâa ter nán yang mee gà jai
 
Ngăo nòi nít nòi
Ton sàk nòi yang toh hăa ter túk wan
Gôr gluua dtàe ter jà mâi rák gan
Gluua rák táe páe kon glâi dtuua
 
Gôr dton-née man yûng man yûng jang
Ngaan man ee-rung-dtung-nang
Loiie yang mâi mee way-laa jà bpai hăa
 
Gôr yàak hâi róng pleng ror
Ror ror ror ror ror gòn dâai măi ráp rong dâai loiie
Jà glàp bpai chót bpai choiie
Têe chăn hăai bpai naan dtàe dton-née
 
Yàa bpai rák krai yàa bpai chôp krai
Yàa ao hŭua jai bpai hâi kon èun
Jàak bpai lăai wan hàang gan lăai keun
Yàak hâi chûuay yeun yan
Wâa ter nán yang mee gà jai
 
Gôr dton-née man yûng man yûng jang
Ngaan man ee-rung-dtung-nang
Loiie yang mâi mee way-laa jà bpai hăa
 
Gôr yàak hâi róng pleng ror
Ror ror ror ror ror gòn dâai măi ráp rong dâai loiie
Jà glàp bpai chót bpai choiie
Têe chăn hăai bpai naan dtàe dton-née
 
Yàa bpai rák krai yàa bpai chôp krai
Yàa ao hŭua jai bpai hâi kon èun
Jàak bpai lăai wan hàang gan lăai keun
Yàak hâi chûuay yeun yan
Wâa ter nán yang mee gà jai
 
Jà mâi rák krai jà mâi chôp krai
Mâi ao hŭua jai bpai hâi kon èun
Jàak bpai lăai wan hàang gan lăai keun
Yàak hâi chûuay yeun yan wâa ter nán
Yang mee gà jai
 
Thanks!

©Rujix

Submitted by RujixRujix on Mon, 20/09/2021 - 01:15

มีกะใจ (Mee gà jai)

Comments
Read about music throughout history