Mestér (IPA translation)

Advertisements
Lombard

Mestér

Quand che ’l pasàa, la zènt la scapàa
per vià del sach de ledàm che ’l töfàa.
Gh’è amò chi la sérca per netà i polér,
ma al dé de ’ncö gh’è mìa piö ’l ledamér.
 
El ciamàa le fómne, e cóme ’l cantàa!,
compagnàt da le strése dei cortèi che ’l molàa.
Cortèi e fùrves, gh’è amò chi ’l la ’spèta,
ma al dé de ’ncö gh’è mia piö ’l molèta.
 
Chèl che ’l troàa, lü ’l crompàa e ’l vindìa,
e sö ’nd en carèt töta la baterìa:
tübi e butiglie, stignàcc e masnì;
ma al dé de ’ncö gh’è mìa piö ’l strasì.
 
Quand che gh’ìa ’l sul nisü ga pensàa,
ma apéna ’l püìa l’éra ’l prim che i ciamàa.
Mànech e pónte, bachète e telér,
ma al dé de ’ncö gh’è mìa piö l’ombrelér.
 
Négher de föm, de calì e de carbù,
prima ré ai cóp e pò zó nei canù.
Brösge, sgarnére, spasitù e spasitì,
ma al dé de ’ncö gh’è piö ’l spasacamì.
 
Dòpo copàt, el sanch el cagiàa,
ensalamàt nei bödèi che ’l portàa.
El la taiàa compàgn del bechér,
ma al dé de ’ncö gh’è mìa piö ’l sanguanér.
 
Se a la fì de l’invèrno el stremàs l’ìa ’n pó fiàch,
perché l’ìa sènsa mòle, apéna lana end en sach,
el la dirvìa e sgargiàa col sò pitinì,
ma al dé de ’ncö gh’è mìa piö ’l sgarzì.
 
Se nel fà polènta sa sbüzàa el paröl,
saltàa vià ’n mànech o sa s-cepàa en turtaröl,
lü ’l la giöstàa en quàtr e quàtr òt,
ma al dé de ’ncö gh’è piö ’l parolòt.
 
Con d’ena tènca de ’n quintal sö le spale,
sö e zó dei banèi sènsa mai traacala,
el vödàa le cantine sènsa tat rebelòt,
ma al dé de ’ncö gh’è mìa piö ’l zerlòt.
 
E l’ültem mestér: con en dit nel patös,
a segónt del saùr, el te dàa öna us;
per la memória, che no la se pèrde,
òi tègner cönt pò a’ del tastamèrde.
 
Submitted by Stefano8 on Sun, 22/04/2018 - 05:59
Submitter's comments:

Dialetto bresciano della Val Trompia.

Align paragraphs
IPA translation

mɛhˈteɾ

ˈkwaŋ kɛ l paˈhaɒ la ˈzɛnt̚ la hkaˈpaɒ
pɛɾ ˈvja dɛl ˈhak dɛ ləˈdam kɛ l tøˈfaɒ
ɡ ˈɛ aˈmɔ ki la ˈheɾkɒ pɛɾ nɛˈta i poˈleɾ
ma l ˈde dɛ ŋˈkø ɡ ˈɛ ˈmia ˈpjø l lɛðaˈmeɾ
 
ɛl ʧaˈmaɒ le ˈfonne e ˈkome l kanˈtaɒ
kompaˈɲad da le sˈtɾehe dɛi koɾˈtɛi ke l muˈlaɒ
kʊɾˈtɛj e ˈfuɾvɛh ɡ ˈɛ aˈmɔ ki l la hˈpɛtɒ
ma l ˈde dɛ ŋˈkø ɡ ˈɛ ˈmia ˈpjø l moˈlɛtɒ
 
ˈkɛl kɛ l tɾoˈaɒ ˈly l kɾumˈpaɒ e l vinˈdiɒ
e ˈhø nd ɛŋ kaˈɾɛt ˈtøtɒ la batɛˈɾiɒ
ˈtybi e buˈtiʎe htiˈɲaʧ e mahˈni
ma l ˈde dɛ ŋˈkø ɡ ˈɛ ˈmia ˈpjø stɾaˈhi
 
ˈkwaŋ ke ɡ ˈia l ˈhul niˈhy ɡa pɛnˈhaɒ
ma aˈpenɒ l pyˈiɒ l ˈeɾa l pɾɨm ke i ʧaˈmaɒ
ˈmanɛk e ˈponte baˈkɛte e tɛˈleɾ
ma l ˈde dɛ ŋˈkø ɡ ˈɛ ˈmia ˈpjø l ombɾɛˈleɾ
 
ˈneɡɛɾ dɛ ˈføm dɛ kaˈli e dɛ kaɾˈbu
ˈpɾima ˈre ai ˈkop e ˈpɔ ˈzo nɛi kaˈnu
ˈbɾøhʤe hɡaɾˈneɾe spahiˈtu e spahiˈti
ma l ˈde dɛ ŋˈkø ɡ ˈɛ ˈpjø spahɒkaˈmi
 
ˈdɔpo koˈpat ɛl ˈhaŋk ɛl kaˈʤaɒ
ɛnhalaˈmat nɛi bøˈdɛi kɛ l poɾˈtaɒ
ɛl la taˈjaɒ kʊmˈpain dɛl bɛˈkeɾ
ma l ˈde dɛ ŋˈkø ɡ ˈɛ ˈmia ˈpjø l haŋɡwaˈneɾ
 
hɛ a la ˈfi dɛ l iɱˈvɛɾno ɛ stɾɛˈmah l ˈia mˈpo ˈfjak
pɛɾkɛ l ˈia ˈhɛnhɒ ˈmɔle aˈpenɒ ˈlanɒ ɛnd ɛn ˈhak
ɛl la diɾˈviɒ e hɡaɾˈʤaɒ kol ˈhø pitiˈni
ma l ˈde dɛ ŋˈkø ɡ ˈɛ ˈmia ˈpjø hɡaɾˈzi
 
hɛ nɛl ˈfa poˈlɛntɒ ha hbyˈzaɒ ɛl paˈɾøl
halˈtaɒ ˈvja m ˈmanɛk o ha hʧɛˈpaɒ ɛn tuɾtaˈɾøl
ˈly l la ʒøhˈtaɒ ɛŋ ˈkwatɾ e ˈkwatɾ ˈɔt
ma l ˈde dɛ ŋˈkø ɡ ˈɛ ˈpjø l paɾoˈlɔt
 
kon d ˈɛnɒ ˈtɛŋkɒ dɛ ŋ kwinˈtal ˈhø le hˈpale
ˈhø e ˈzo dɛi baˈnɛi ˈhenhɒ ˈmai tɾaaˈkalɒ
ɛl vøˈdaɒ le kaŋˈtine ˈhɛnhɒ ˈtaɾ ɾɛbɛˈlɔt
ma l ˈde dɛ ŋˈkø ɡ ˈɛ ˈmia ˈpjø l zɛɾˈlɔt
 
e l ˈyltɛm mɛhˈteɾ kon ən ˈdit nɛl paˈtøh
a hɛˈɡon dɛl haˈuɾ ɛl te ˈdaɒ ˈønɒ ˈuh
pɛɾ la mɛˈmoɾjɒ kɛ no la hɛ ˈpɛɾde
ˈɔi ˈtɛɲɛɾ ˈkønt̚ ˈpɔ ˈa dɛl tahtɒˈmɛɾðe
 
You can use my translations however you like.
“Share your knowledge. It is a way to achieve immortality.” ― Dalai Lama XIV
Submitted by Stefano8 on Sun, 22/04/2018 - 06:01
More translations of "Mestér"
Charlie Cinelli: Top 3
See also
Comments