• هلور

Share
Font Size
Laki
Laki

هلور lyrics

هلور هلور ئر دنگ بلور گوشیلم کر چیمیلم کور
دسمال یر د باوانم دردت ئر نوم چاوانم
دسمال یِر د باوانم دردت ئر نوم چاوانم
 
کلنجه لیره پوشت... فیروزه مسری ئه گوشت
کلنجه لیره پوشت... فیروزه مسری ئه گوشِت
دو گز بشور قدیمی بکه و بالا پوشت
دو گز بشور قدیمی بکه و بالا پوشت
هلور هلور ئر دنگ بلور گوشیلم کر چیمیلم کور
دسمال یر د باوانم دردت ئر نوم چاوانم
دسمال یر د باوانم دردت ئر نوم چاوانم
سرداری شل و ولت... یاقوت عتمانی ئه ملت
سرداری شل و ولت... یاقوت عتمانی ئه ملت
دهر مو خجل منیسر پیچ تاو زلفیت
دهر مو خجل منیسر پیچ تاو زلفیت
هلور هلور ئر دنگ بلور گوشیلم کر چیمیلم کور
دسمال یر چی پنکه زولفت چی خرماشنکه
دسمال یر چی پنکه زولفت چی خرماشنکه
چریکه دنگ بلورو... تمبک زنی تمبکو
چریکه دنگ بلورو... تمبک زنی تمبکو
مع دسمالیت یر دی بالات بارینه تکو
مع دسمالیت یر دی بالات بارینه تکو
هلور هلور ئر دنگ بلور گوشیلم کر چیمیلم کور
دسمال یر د باوانم دردت ئر نوم چاوانم
دسمال یر چی پنکه زولفت چی خرماشنکه
 

 

Comments