Chris de Burgh - Missing You (Persian translation)

Persian translation

دلتنگ تو

{دلتنگ تو}
دلتنگ تو بوده ام
{دلتنگ تو}
 
گل رز گرفته ام، نوشیدنی فراهم کرده ام
با کمی شانس او به موقع ان جا خواهد بود
این جا جایی است که پیش از این می رفتیم
با ترانه ی عاشقانه و نور ملایم
و تو متعجب کنار در می ایستی
و متحیری که همه ی این ها برای چیست
ای فق یک چیز کوچک از طرف من به تو است
بانویی که می پرستم
چرا که چیزی هست که تو باید بدانی
 
این که دلم برایت تنگ شده بود
بیش از آن که کلمات بتوانند بیان کنند
و هر روز به ان فکر می کردم
و زمانی که ا می رقصیدیم زیبا و آرام
و گفتم که تو را یافته ام
هرگز نمی گذارم بروی
 
هیچ دلیلی برای آن چه انجام می دهیم وجود ندارد
می توانی یک قلب را با یکی دو حرف بشکنی
و یک عمر عذر خواهی کنی
وقتی کسی که دوستش داری در برابر چشمانت است
و من مثل یک احمق زانو می زنم
اگر این تنها راه باشد
تو می بینی که من تو را زیبا می دانم
کس دیگری هم می خواهد ان را حس کند
پس تنها یک راه باقی می ماند
 
به تو بگویم که دل تنگت هستم
بیش از آن چه کلمات بتوانند بیان کند
و هر روز به ان فکر می کردم
و زمانی که ا می رقصیدیم زیبا و آرام
و گفتم که تو را یافته ام
هرگز نمی گذارم بروی
نه،اکنون تو را یافته ام
هرگز نمی گذارم بروی
 
{دلتنگ تو}
دلتنگ تو بوده ام
{دلتنگ تو}
دلتنگ تو بوده ام
{دلتنگ تو}
دلتنگ تو بوده ام
{دلتنگ تو}
دلتنگ تو بوده ام
{دلتنگ تو}
{دلتنگ تو}
{دلتنگ تو}
 
Submitted by masih on Sat, 04/02/2012 - 23:18
English

Missing You

More translations of "Missing You"
Persianmasih
Chris de Burgh: Top 3
See also
Comments