SilentRebel83 - Motu Nui [Where You Are] (Tongan Version) (English translation)

Tongan

Motu Nui [Where You Are] (Tongan Version)

Tu'i Tui:
Moana -- 'unu, 'unu
Moana 'ofa mai
'Aonga e Motu Nui pē 'ia koe
Hula 'e kau tangata
Mo e laulau'i līhau nā
(Mākehe ma'u pē 'e me'a ni)
 
Ko e faifatongia ia
Ka Moana, lahi ai ke fai
('Unu)
Tokonga, 'oua tó
(Ko ho me'akai)
'Inaji ai kātoa
Lalanga mo tā tapa
Jiutaka vaka mei tahi
 
Moana:
(Teu 'alu au)
 
Tu'i Tui:
Nofo ma'u
Moana, nofo ma'u
Hakeaki'i koe ki hotau kāinga
Ka 'oka ke ka 'ilo koe ha'aho
He 'oku monū'ia koe 'i heni
 
Vakai e fua niu
('A e hā?)
Mo e 'akau
Faka'aonga'i e konga kātoa
 
Hina:
Kafukafu'i jilita
Vai niu mēlie
Tutū'i lou'iniu
Kafukafu he 'umu
 
Tu'i Tui:
Vakai e fua niu
(Vakai e fua niu)
'Aka mo e lau
('Oi!)
Tauhi'i mai 'a Motu Nui
 
Moana:
Tapu ke ō
 
Tu'i Tui:
Ko ia, nofo
Ka malu 'a maua heni
Mamata ki he kaha'u
'Oku 'i ai koe
 
'E malu koe
Ka te ke 'ilo koe
'E monū'ia koe 'i Motu Nui
 
Kui Tala:
Keu tulou atu, vai
Pupu'a mo ngalu peau
Hoha'a mo pau'u ē, 'oi!
Manako 'e au ki ai
 
Mahalo 'oku ou fakasesele
Pea 'oku ou fu'u vale
Ka taimi 'oku pau ia
Ka ko ia pē
 
Ko e 'ofefine koe
'O e Tu'i Motu Nui
Tokanga'i ka manatu'i
'E 'i ai ha le'o ē
 
Ka 'okapau 'e fanafana
Ke 'alu fetu'uloa
Moana, ko e le'o na ko o'ou ia
 
Kotoa:
Kafukafu'i jilita
(Lalanga'i jilita)
Vai niu mēlie
(Ifoifo mēlie)
Tutū'i lou'iniu
(Akohiva ma'u pe)
Kafukafu he 'umu
(Fafanga e kāinga)
 
Tu'i Tui:
Tui 'a 'emau kolo
('Oi, ko ia!)
'A 'emau kolo
Tau monū'ia 'i Motu Nui
Tapu ke ō
 
Moana:
Teu nofo heni
Ko nuku mo kāinga 'i heni
Ka 'i he ā pongipongi
Ko mau 'i ai
Teu taki ai
Ka te mou fe'ao'i mai
Tau fa'u fakataha
'E kaha'u
Taki hala kotoa ki
Motu Nui
Ke monū'ia koe 'i
Motu Nui
Motu Nui
 
Submitted by SilentRebel83 on Wed, 14/12/2016 - 21:15
Submitter's comments:

a singable version in Tongan that I wrote for "Where You Are" from the Moana OST.

Align paragraphs
English translation

Motu Nui [Where You Are] (Tongan Version)

Chief Tui:
Moana -- Make room! Make room!
Please, Moana
Motu Nui is all you need
The men are dancing
With songs from long ago
(The only [songs] we need).
 
This sacred tradition
Moana, there's much to do
(Make way!)
Watch out! Don't fall
(That's your food [there])
We share everything
Weaving [baskets] and tapping the tapa cloths
The ships arrive from the sea.
 
Moana:
[I'm gonna go]
 
Chief Tui:
Stay put
Moana, stay put
You will ascend as chief to our people
And the day when you realize
That you'll be happy here.
 
Behold, the coconuts
(The what?)
And the [coconut] tree
Make use of all its parts.
 
Sina:
The husks we make into fishing nets
Sweet coconut water
We set fires with [its] leaves
And also to cover up the 'umu1
 
Chief Tui:
Behold, the coconuts
(Behold, the coconuts)
The bough and leaves
(Ha!)
Motu Nui takes care of us.
 
Moana:
It's forbidden to leave
 
Chief Tui:
That's right, stay
For we are safe here
Look to the future
You are there.
 
You are safe
And you'll know
That you'll be happy in Motu Nui.
 
Gramma Tala:
Pardon me, water
To the undertow and waves
It's mischievous and naughty, ha!
I love it, though.
 
Maybe I am crazy
And a little bit loony
But when you know [who you are]
Then, voila!2
 
You are the daughter
Of the chief of Motu Nui
Take heed, but remember
There will be a voice, yes?
 
And if it whispers
To travel to the distant star
Moana, that voice is who you are.
 
All:
The husks we make into fishing nets
(We weave it into fishing nets)
Sweet coconut water
([It] tastes sweet)
We set fires with [its] leaves
(We always practice our choral singing)
And also to cover up the 'umu
(To feed our people).
 
Chief Tui:
Our village believes [in us]
(Ha, that's right!)
Our village [believes]
We're going to be happy in Motu Nui
It's forbidden to leave.
 
Moana:
I'll stay here
My home, my people is here
But come tomorrow
We'll be there
I'll lead us
And you will accompany me
We'll create together
The future
Each path leads to
Motu Nui
You can be happy in
Motu Nui
Motu Nui.
 
  • 1. coconut leaves used to cover the top of the 'umu, or an underground oven (earth oven).
  • 2. alt. then, there you go!
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Wed, 14/12/2016 - 21:43
More translations of "Motu Nui [Where You ..."
SilentRebel83: Top 3
Idioms from "Motu Nui [Where You ..."
See also
Comments