Metallica - My Friend of Misery (Persian translation)

Persian translation

دوست از بیچارگی برخاسته‌ی من

Versions: #1#2
تو تنها آنجا ایستاده بودی و فریاد میزدی
نگران اینکه مبادا کسی به تو توجه نکند
آنها میگویند قوطی خالی بیشتر صدا می دهد
و تو باید با سخنان خودت تسکین پیدا کنی
تنها آنچه را دلت می‌خواهد می شنوی
و تنها انچه را می شنوی می آموزی
تو در یک تراژدی مدفون شده ای
و تو رسالت داری که جهان را نجات دهی
 
بیچارگی ...
تو تاکید داری که وزن جهان
باید روی دوش تو باشد
بیچارگی ...
زندگی چیز هایی خیلی بیشتر از انچه دیده برای دیدن دارد
ای دوست از بیچارگی برخاسته‌ی من
 
تو هنوز آنجا ایستاده بودی و فریاد می زدی
و کسی اهمیتی به حرفهایی که میزدی نمی داد
دوست من صدای تو پیش از این از دست رفته است
تفریح یک انسان، جهنم انسان دیگری است
این موقعیت ها برای آزمایش روح انسان آفریده شده اند
اما تمام انچه که تو می بینی اشکالی دارد
تو، تو همه اینها را تنها به دوش خواهی کشید ؟
به یاد داشته باش، بیچارگی شراکت را دوست دارد
 
بیچارگی ...
تو تاکید داری که وزن جهان
باید روی دوش تو باشد
بیچارگی ...
زندگی چیز هایی خیلی بیشتر از انچه دیده برای دیدن دارد
ای دوست از بیچارگی برخاسته‌ی من
 
تو تنها آنجا ایستاده بودی و فریاد می زدی ...
ای دوست از بیچارگی برخاسته من ...
ای دوست از بیچارگی برخاسته‌ی من ...
 
Submitted by sohrab.starlight on Sat, 28/07/2012 - 18:16
English

My Friend of Misery

Comments