Evanescence - My Heart Is Broken (Persian translation)

Persian translation

قلب من شکسته است

Versions: #1#2
من تا پایان دنیا تحمّل خواهم کرد
جدایی از تو را
 
من دور می زنم تا با درد مواجه شوم
من چشمانم را می بندم و رانده می شود
از این ترس که من نمی توانم راهی برای درمان روحم پیدا کنم
و من باید تا آخر دنیا جدایی از تو را تحمّل کنم
 
قلب من شکسته است
راحت بخواب فرشته ی تاریک من
به ما برسان از بند غم و اندوه
و یا از قلب من
 
من نمی توانم اینگونه به زندگی ادامه دهم
و من نمی توانم از راهی را که آمده ام،برگردم
از این ترس خجالت می کشم که نمی توانم راهی برای درمان روحم پیدا کنم
و من باید تا آخر دنیا جدایی از تو را تحمّل کنم
بدون تو نیمه جانم
 
قلب من شکسته است
آرام بخواب فرشته ی تاریک من
به ما برسان
 
خودت را تغییر بده_ چشمانت را به روشنایی بگشا
 
بدرود بگو،بدرود
 
قلب من شکسته است
مرا آزاد کن، من نمی توانم ایستادگی کنم
به ما برسان
قلب من شکسته است
آرام بخواب فرشته ی تاریک من
به ما برسان
قلب من شکسته است
آرام بخواب فرشته ی تاریک من
به ما برسان از بند غم و اندوه
 
Submitted by Tahmineh.Evanescence on Wed, 15/02/2012 - 18:58
English

My Heart Is Broken

Comments
saeid7    Mon, 09/07/2012 - 06:43

ممنون از ترجمه