Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati - National Anthem of Swaziland lyrics

Swati
Swati
A A

Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati - National Anthem of Swaziland

Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati;
Siyatibonga tonkhe tinhlanhla;
Sibonga iNgwenyama yetfu.
Live netintsaba nemifula.
 
Busisa tiphatsimandla takaNgwane;
Nguwe wedvwa Somandla wetfu;
Sinike kuhlakanipha lokungenabucili
Simise usicinise, Simakadze.
 
Thanks!
Submitted by francisco.translatefrancisco.translate on Mon, 10/02/2014 - 10:56
Submitter's comments:

"Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati" is the national anthem of Swaziland, in Swazi or Swati language (siSwati).
Source: http://ss.wikipedia.org/wiki/Nkulunkulu_Mnikati_wetibusiso_temaSwati

 

Comments
AussieMinecrafterAussieMinecrafter    Wed, 27/04/2022 - 06:25

Please update the title. It’s called Eswatini now, not Swaziland. The King changed the name in 2018.

Read about music throughout history