National Anthems & Patriotic Songs - National anthem of Luxembourg - Ons Heemecht

Advertisements
Luxembourgish

National anthem of Luxembourg - Ons Heemecht

Wou d'Uelzécht durech d'Wisen zéit,
Duerch d'Fielsen d'Sauer brécht,
Wou d'Rief laanscht d'Musel dofteg bléit,
Den Himmel Wäin ons mécht:
Dat ass onst Land, fir dat mer géif
Hei nidden alles won,
Ons Heemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.
Ons Heemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron
Ons Heemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.
 
Submitted by Zarina01 on Tue, 13/12/2016 - 03:45
Last edited by Enjovher on Sun, 30/12/2018 - 06:19
Thanks!

 

Advertisements
Video
Comments
Natur Provence    Tue, 23/01/2018 - 08:53

Le texte de la hymne national n'est pas complet! Der Text ist nicht vollständig!  *NO*Ons Heemecht (luxemburgische Originalversion)
Wou d'Uelzecht durech d'Wisen zéit,
Duerch d'Fielsen d'Sauer brëcht.
Wou d'Rief laanscht d'Musel dofteg bléit,
Den Himmel Wäin ons mëcht.
Dat as onst Land, fir dat mir géif,
Heinidden alles won.
Ons Heemechtsland, dat mir sou déif
An onsen Hierzer dron.
O Du do uewen, deem séng
Hand Duurch d'Welt d'Natioune leet.
Behitt Du d'Lëtzebuerger Land
Vru friemem Joch a Leed!
Du hues ons all als Kanner schon
de fräie Geescht jo gin.
Looss viru blénken d'Fräiheetssonn
déi mir sou laang gesin.

(Text: Michel Lentz / Musik: Jean-Antoine Zinnen)
Source: http://www.luxembourg.public.lu/de/le-grand-duche-se-presente/symboles-n...