Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Burkina Faso Fãag-M-Meng Yɩɩlle lyrics

  • Artist: National Anthems & Patriotic Songs
Mossi
Mossi
A A

Burkina Faso Fãag-M-Meng Yɩɩlle

Burkĩmbã pĩnd n kisga wõrbo la yãnde hal yʋʋm tusri
B kisga fãadbã sẽn yi yɩɩga hal yʋʋm koabga, n wa ne yembdo,
B tõdga sɩlem-wɛɛgã sẽn toeeme, n lebg yaoolem yembdo
B kisga sɩlem-wɛɛgã yembdooh ne a tẽng-n-tɛɛndbã fãa gilli.
Wʋsg n bas raoodo, la kẽer me sɩd zãgsame,
La pãn-kongrã, la tõogrã, la tʋʋlgã kaagre,
Zɩɩmã raagre kenga d nin-buiidã pelse
La b paasa b raoodo n leb n zẽk b burkĩndi.
 
La yʋng a ye tãa, a ye tãa,
Kʋmba nin-buiidã vɩɩm kibare,
La yʋng a ye tãa bal pʋgẽ waa, tɩlgre sor pakame
Tɩ b rɩk n babsd vɩ-noogo,
Yʋng a ye lagma tõnd nin-buiidã
Ne nin-buiidã sẽn be dũni wã fãa pʋgẽ
N baood tɩlgre la paoongo, ne b sũurã fãa
Kall tɩ d tõoge, ba d na n ki d tẽng yĩnga!
 
Thanks!
Submitted by SkribblSkribbl on Sat, 22/01/2022 - 03:11
Submitter's comments:

This anthem is in Mossi.

 

Comments
Read about music throughout history