On ne vit qu'une fois (Persian translation)

Advertisements
Persian translation

ما جز یکبار زندگی نخواهیم کرد

بیست هزار دید به دنیا
بیست هزار دلیل برای تنفر ازش
چجوری پاشی اگه زمین خوردی؟
ترسان تر از زندگی کردن تا از مردن
این وعده های عشق به چه دردی میخورند
به دنبال ابدیت دویدن بیهودست
از اونجایی همه چیز یه روزی به اتمام میرسه
و با گذر زمانه همه چیز به فراموشی سپرده میشه
 
اگر ما جز یکبار زندگی نخواهیم کرد...رد...رد
چرا این کوه ها جلوی کار ما رو باید بگیرند...ند..ند
اگر ما جز یکبار زندگی نخواهیم کرد...رد...رد
همه چیز رو بهم بگو جز اینکه دوستم داری...دوستم داری
اگر جز یکبار زندگی نخواهیم کرد
 
بیست هزار روش برای گفتن دوستت دارم
بیست هزار دلیل برای نگفتنش
احتمال خیلی کم هست برای برعکسش
ما چکار ها برای از بین بردن خود نمیکنیم؟
بیست هزار درصد احتمال اینکه دلمون برای هم تنگ بشه
بیست هزار سوال بی جواب
آیا ما تبدیل به کسانی که میخواستیم خواهیم شد؟
اگر از تلاش دست برداشتیم چه خواهیم کرد؟
 
اگر ما جز یکبار زندگی نخواهیم کرد...رد...رد
چرا این کوه ها جلوی کار ما رو باید بگیرند...ند..ند
اگر ما جز یکبار زندگی نخواهیم کرد...رد...رد
همه چیز رو بهم بگو جز اینکه دوستم داری...دوستم داری
اگر ما جز یکبار زندگی نخواهیم کرد...رد...رد
چرا این کوه ها جلوی کار ما رو باید بگیرند...ند..ند
اگر ما جز یکبار زندگی نخواهیم کرد...رد...رد
همه چیز رو بهم بگو جز اینکه دوستم داری...دوستم داری
اگر جز یکبار زندگی نخواهیم کرد
 
همه این سوالات در سر من میچرخند
همه این سوالاتی که از خودم میپرسم
چکار خواهیم کرد اگه همه چیز ایستاد و از کار افتاد؟
دلایل این وقایع چیست؟
 
اگر ما جز یکبار زندگی نخواهیم کرد...رد...رد
چرا این کوه ها جلوی کار ما رو باید بگیرند...ند..ند
اگر ما جز یکبار زندگی نخواهیم کرد...رد...رد
همه چیز رو بهم بگو جز اینکه دوستم داری...دوستم داری
اگر جز یکبار زندگی نخواهیم کرد
 
اگر جز یکبار زندگی نخواهیم کرد
 
اگر جز یکبار زندگی نخواهیم کرد
 
Submitted by Sina Hosseini on Thu, 06/12/2018 - 15:48
French

On ne vit qu'une fois

Comments