Toše Proeski - Nemaš ni blagodaram (Немаш ни благодарам) (Transliteration)

Macedonian

Nemaš ni blagodaram (Немаш ни благодарам)

Каде си, и чија си, се бега ли од спомени?
Од часот што бие, од синот што спие,
дал солза или две
во сонот ти шепнале колку мислам на тебе?
Не, не кажа збор, молкот е одговор
 
Немаш ни благодарам
зашто се трудев да те сфатам да те љубам да те вратам
Немаш ни благодарам,
ниту пак надеж да ми дадеш и пак срце да ми крадеш
Немаш ни благодарам
си одиш ти а надвор лие око тажно солза крие
Немаш ни благодарам, немаш ни благодарам
 
Насмевка немаш сѐ ми земаш сега знам ти срце немаш
Немаш ни благодарам
сѐ што ти дадов сѐ ми зема што те немам што ме немаш
Немаш ни благодарам зошто е крај, крај на чинот пепел само во каминот
Немаш ни благодарам
 
Ноќва што догорува пак за тебе ми зборува,
и тебе те барам и плаче гитара
дал солза или две во сонот ти шепнале
колку мислам на тебе ?
не не кажа збор молкот е одговор
 
Last edited by Natoska on Sun, 15/09/2013 - 16:25
Align paragraphs
Transliteration

Nemaš ni blagodaram

Kade si, i čija si, se bega li od spomeni?
Od časot što bie, od sinot što spie,
dal solza ili dve
vo sonot ti šepnale kolku mislam na tebe?
Ne, ne kaža zbor, molkot e odgovor
 
Nemaš ni blagodaram
zašto se trudev da te sfatam da te ljubam da te vratam
Nemaš ni blagodaram,
nitu pak nadež da mi dadeš i pak srce da mi kradeš
Nemaš ni blagodaram
si odiš ti a nadvor lie oko tažno solza krie
Nemaš ni blagodaram, nemaš ni blagodaram
 
Nasmevka nemaš sè mi zemaš sega znam ti srce nemaš
Nemaš ni blagodaram
sè što ti dadov sè mi zema što te nemam što me nemaš
Nemaš ni blagodaram zošto e kraj, kraj na činot pepel samo vo kaminot
Nemaš ni blagodaram
 
Nokjva što dogoruva pak za tebe mi zboruva,
i tebe te baram i plače gitara
dal solza ili dve vo sonot ti šepnale
kolku mislam na tebe ?
ne ne kaža zbor molkot e odgovor
 
Submitted by amateur on Tue, 25/02/2014 - 13:33
Comments