Advertisements

刃傷松の廊下 (Ninjō matsu no rōka) (Transliteration)

刃傷松の廊下

勅使下向(ちょくしげこう)の 春弥生
いかに果(はた)さん 勤めなん
身は饗応の 大役ぞ
頼むは吉良と 思えども
彼(か)の振舞の 心なき
 
<セリフ(梶川)>
「各々(おのおの)方 各々方
お出合いそうらえ
浅野殿 刃傷(にんじょう)にござるぞ」
 
積(つも)る遺恨を 堪忍の
二字で耐えたる 長矩(ながのり)も
武士には武士の 意気地(いきじ)あり
刃(やいば)に及ぶ 刃傷の
血涙(けつるい)悲し 松の廊下
 
<セリフ(浅野)>
「おはなし下され 梶川殿
五万三千石 所領も捨て
家来も捨てての 刃傷でござる
武士の情を ご存じあらば
その手はなして 今一太刀(ひとたち)
討たせて下され 梶川殿」
 
花の命を さながらに
赤穂三代 五十年
浅野の家も これまでか
君(きみ)君たらずとも 臣は臣
許せよ吾を この無念
 
Submitted by Diazepan MedinaDiazepan Medina on Fri, 19/02/2021 - 13:51
Submitter's comments:

Originally recoded by Ichiro Mayama

Transliteration
Align paragraphs

Ninjō matsu no rōka

Chokushi gekō no haru Yayoi
Ikani hatasan tsutome nan
Mi wa kyōō no taiyaku zo
Tanomu wa Kira to omoe domo
Ka no furumai no kokoro naki
 
(Serifu Kajikawa)
"onoonokata onoonokata
O deaisōra e
Asano dono ninjō ni gozaru zo"
 
Tsumoru ikon o kannin no
Ni ji de tae taru Naganori mo
Bushi ni wa bushi no ikiji ari
Yaiba ni oyobu ninjō no
Ketsurui kanashi matsu no rōka
 
(Serifu Asano)
" o hanashi kudasare Kajikawa dono
Goman sanzen goku shoryō mo sute
Kerai mo sutete no ninjō de gozaru
Bushi no nasake o gozonji araba
Sono te hanashite Ima hitotachi
Utasetekudasare Kajikawa dono"
 
Hana no inochi o sanagara ni
Akō sandai gojūnen
Asano no ie mo kore made ka
Kimi kimi tarazu tomo shin wa shin
Yuruseyo ware o kono munen
 
Thanks!

Ahora puedes apoyarme: https://ko-fi.com/diazepan0375

My translations are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. It doesn't apply to the translations with a source.

Submitted by Diazepan MedinaDiazepan Medina on Sun, 04/04/2021 - 23:42
Last edited by Diazepan MedinaDiazepan Medina on Tue, 06/04/2021 - 02:54
Comments
Read about music throughout history