One Ring (Albanian translation)

Advertisements
English

One Ring

Three Rings for the Elven-kings under the sky,
Seven for the dwarf-lords in their halls of stone,
Nine for Mortal Men doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne,
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
 
Last edited by SaintMarkSaintMark on Mon, 17/10/2016 - 03:28
Align paragraphs
Albanian translation

Një Unazë

Tre unaza për mbretërit elf nën qiell,
Shtatë për lordët xhuxh në sallat e tyre të gurit,
Nëntë për Njerëzit e Vdekshëm të ndëshkuar që të vdesin.
Një për Lordin e Errët në fronin e tij të errët,
Në Tokën e Mordorit ku hijet shtrihen.
Një Unazë t'i sundojë ata të gjithë. Një Unazë t'i gjejë ata,
Një Unazë t'i sjellë ata të gjithë dhe në errësirë t'i lidhë ata
Në Tokën e Mordorit ku hijet shtrihen.
 
Submitted by ScqiperScqiper on Thu, 14/03/2019 - 21:33
Comments