Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Pani e rispettu a li travagghiaturi lyrics

  • Artist: Orazio Strano
  • Album: Pani e rispettu a li travagghiaturi (196?)
  • Translations: Italian
Sicilian
Sicilian
A A

Pani e rispettu a li travagghiaturi

Travagghiaturi, se iddu m'ascutati
Na storia vi vogghiu raccuntari
Ca vi interessa tantu, cari frati
Pirchì iu vi difennu lu campari
Mi dissi la sant'arma di me nannu:
"Non ti scurdari, niputeddu miu
Fuiti l'ingiustizia e di l'ingannu
Fai bene sempri, adura sempri a Diu"
Ed iu propriu chistu staiu fannu
Cu tantu amuri e mai mi spazientiu
Però lu riccu, di cori tirannu
Non lu fa mai 'nzoccu fazzu iu
 
(Chistu si sa, è virità
Oraziu Stranu giustu dici cca)
 
Ormai lu canusciu cottu e crudu
Sacciu macari quantu grammi pisa
Si fingi ca è gentili, giustu e puru
In ogni cosa pi la so difisa
Ma lu so cori è assai niuru e duru
'Nfacci di cu si vagna la cammisa
Cu l'amici va fannu lu cungiuru
Schiticchi e banchittati a grandi spisa
 
Pisci, sasizza, capretti e puddami
Licuri, pasti sicchi e panittuni
Nveci lu puvireddu 'nsacca fami
E va cadennu 'nda li gnuni gnuni
Pirchì non mangia autru ca fugliami
E certi jorna li passa dijuni
Ah che vitazza, che vitazza 'mfami
Lu servu guarda e mangia lu patruni
 
(Chistu si sa, è virità
Oraziu Stranu giustu dici cca)
 
Mangiunu i ricchi zoccu ci piaci
E li puvireddi mancu avemu favi
E di chiù ancora st'omini rapaci
Ni vulissiru fari di iddi schiavi
Su tradituri, su genti fallaci
E vannu pridicannu ca su bravi
Lu falsu agiri so non mi piace
Comu non piaceva a li nostri avi
 
Li nostri avi foru maltrattati
Di sti tiranni e maliditti genti
Nchiuduti, morti di fami e frustati
Tinevanu li poviri pi nenti
Facevanu daveru pietati
Pur'a li petri, miseri 'nuccenti
Ma li riccuni, cori vili e ngrati
Davunu corpi a malidittamenti
 
(Chistu si sa, è virità
Oraziu Stranu giustu dici cca)
 
Annunca, fratuzzu miu, lu stai sintennu?
Chisti su discinnenza di ddi tali
Ammatula ca tu ci vai chiancennu
Ti stricunu chiù peggiu di lu sali
E si macari ca stai murennu
Nun sannu fari autru ca mali
Li so minzogni non iri cridennu
S'annunca non tu levanu u vistali
Lu riccu tanti cosi ni prumetti
E po' alla fini na mustra li denti
Perciò, fissa, chi speri e chi n'aspetti
Di sti firoci e niuri sirpenti?
Si teni fidi d'iddi, 'nte sacchetti
Finu ca campi, nun ti trovi nenti
Ma siddu cridi a mia ci rifletti
Trovi travagghiu e pani jornalmenti
 
Guarditi comu si tuttu sfardatu
Cu centu pezzi davanti e dareri
'Nfacci mi pari un mortu svurricatu
Ma tu si vivu e chinu di pinzeri
Guadagni? Certu, pirchì un'ha mangiatu
E mancu li to figghi e to mugghieri
Guarda lu riccu comu sta abbuffatu
Mangiannu pranzi di centu maneri
 
(Chistu si sa, è virità
Oraziu Stranu giustu dici cca)
 
Teni in cantina lu lardu salatu
E sta appizzatu di cosi pajani
Saimi, ogghiu, furmaggiu 'mpustatu
Vini e licuri nda li darmiciani
Lu cocu, cu l'orariu assignatu
Ci dici oggi chi mangia dumani
Lu servu ci sta sempri a lo so latu
Ma jè trattatu peggiu di li cani
 
Teni na casa granni e ammubiliata
Ca sa ci trasi na resti 'ncantatu
Si vidi la so tavula cunzata
A lu guardari ti tiri lu sciatu
Tutti li jorna si fa la scialata
Lu riccu, panza grossa e cori ingratu
Pi iddu nunn'esisti malannata
Comu lu porcu ca veni addrivatu
 
(Chistu si sa, è virità
Oraziu Stranu giustu dici cca)
 
E tu chi teni dintra lo to casa?
Li guadagli che jetti di pitittu!
Quannu mi nesci li piatti a rasa
E pi secunnu u pani duru e schittu
Lu riccu che ti dici? "'Nterra vasa
Ca chistu l'hai santu e binidittu"
Invece assai sbagliata la so frasa
Pirchì di iddu ci avemu chiù dirittu
Diritti d'ogni cosa pirchì nui
Travagghiamu lu pani cu suduri
Mentri iddu lu travagghia sempri sfui
Ca lu divertimentu ci ava amuri!
Perciò cu c'havi cchiù ragiuni, cui?
Nuatri, ca spinnemu tantu onuri
D'un pani ni facemu sempri dui
E lu mulinu macina tutt'uri
 
Ca siddu, lu mulinu, non macina
Tuttu si ferma in celu, in terra e mari
Quantu vali dda 'nticchia di farina
Ca fa tuttu lu munnu circulari
Siddu, lu cuntadinu, nun simina
Cchiù lu mulinu non po macinari
Perciò in faci i chiddu ca si svina
Lu riccu si duvissi addinucchiari!
 
(Chistu si sa, è virità
Oraziu Stranu giustu dici cca)
 
Non è pe' niente affattu arrispittatu
L'omu travagghiaturi di sti genti
E ni vena lu spissu maltrattatu
Di sta razza caina ed incuscienti
Lu ridduciunu proprio ancastatu
Di fami, friddu e mali internamenti
Lu male cuntagiusu è assai avanzatu
Pirchi l'omu non ci avi chiù alimenti
 
Pirchì li nostri figghi su sucati
Pirchì nun ci hannu mai 'nzoccu anna aviri
Pirchì li figghi so sunu 'mbrucchiati
Ca mancianu cu centu piaciri
Cicculattini, dulci a pacchittati
Mentri li nostri jettunu suspiri
O specialmenti quannu su malati
N'avennu mezzi, c'attocca muriri
 
(Chistu si sa, è virità
Oraziu Stranu giustu dici cca)
 
Lu riccu menta avanti la vittura
E va currennu malidittamenti
Lu munnu va girannu tempu n'ura
Circannisi li beddi gudimenti
Si spenni sordi assai non si ni cura
Basta ca trova fimmini eccillenti
Ma si fallisci e si trova in malura
Si spara pi non vidiri chiù nenti
 
(Chistu si sa, è virità
Oraziu Stranu giustu dici cca)
 
Lu puvireddu, quannu a fari strata
A lu sceccu ci metti lu vadduni
E parti cu tri ura 'n matinata
Supra lu sceccu comu un passuluni
Quannu s'annoia si fa na cantata
Pirchì lu spassu so su li canzuni
Ma soffri spissu di la malannata
Pirchì l'ha suttamisu lu patruni
Perciò viditi la gran diffirenza
Ca passa di lu riccu o puvireddu
Nui ni pigghiamu lu pani a cridenza
E iddu i sordi li teni a munseddu
Pi li capricci li sordi non pensa
Ma cu nuatri affila lu cuteddu
Lu riccu d'accussì ni ricumpensa
Dannini un corpo 'n testa di marteddu!
 
La puviredda, quannu i figghi addratta
S'addibulisci di corpu e di menti
A pani schittu lu journu s'adatta
Mentri la panza ci duna turmenti
Certi jurnata è peggiu di na jatta
Ca sciauru di carni e pisci senti
Ma di la fami la mischina scatta
E l'addevu s'ammala e campa a stenti!
 
(Chistu si sa, è virità
Oraziu Stranu giustu dici cca)
 
La donna ricca, quannu è incinta appena
Veni trattata cu li gialli guanti
E si ci manca tanticchia di lena
Subbutu c'è lu medicu curanti
Ci dici ca mangiari pi la cena
Pi scansari li cibi chiù pisanti
E a novi misi pari na balena
Pirchì li curi sona stati tanti
Perciò viditi quantu cosi storti
Fatti di l'omu contro a n'autru omu?
Disparità macari nta la morti
Ca dividirlu nun lu sacciu comu
E tu, poviru fissa, ti cunorti
Cridennu ca lu riccu è un galantomu
T'ha chiusu sempri e ti chiudi li porti
Comu un bastardu ca nun porta nnomu
 
Poviru frati miu, tu non mi senti
Forsi pirchì ti paru na furmica
Mentri a lu riccu ci stai sull'attenti
Dicenneci: "Voscenza benedica"
Cu la coppula 'nmanu ti cimenti
Ma cchiù ti 'ncali e cchiù ti si nimica
Sunu sbagliati li to sentimenti
Sceccu cu n'autru sceccu si vo strica!
 
(Chistu si sa, è virità
Oraziu Stranu giustu dici cca)
 
Riccu cu n'autru riccu si cunsigghia
E tutti dui fannu n'allianza
Pi mettiri a lu populo la briglia
E non lassari la so antica usanza
Ma di la massa c'è cu s'arrisbiglia
E manu a manu jetta la gnuranza
Diventunu liuni li cuniglia
E vanu avanti versu la speranza
 
(Chistu si sa, è virità
Oraziu Stranu giustu dici cca)
 
Poviru tu, cunsigliati cu mia
Ca non ti pozzu, fratuzzu, ingannari
Pirchì sugnu chiù poviru di tia
E cercu di putiriti aiutari
'Nveci la massa di la signuria
T'alludi e t'inganna cu ddu fari
Ti parla sempri di Cristu e Maria
Facennuti lu pani addisiari
 
(Chistu si sa, è virità
Oraziu Stranu giustu dici cca)
 
Ma Diu chi scrissi 'nde cumannamenti?
"Dati a mangiari a poveri e affamati"
Scrivennu ancora, lu gran 'nniputenti
Di dari vinu e acqua all'assitati
Ma di sti cosi nun videmu nenti
Li cumanni di Diu su trascurati
Perciò cu li po cridiri sti genti
Se sunu farsi ca divinitati?
Forsi nuialtri a Cristu l'aduramu
Senza essiri falsi e malfatturi
Forsi lu nostru prossimu aiutamu
Cu tanta carità e cu tant'amuri
Li cumanni di Diu forsi osservamu
Suffrennu cu pazienza tutti l'uri
E quannu un jornu ni c'appresintamu
Nun ni canciamu in faccia di culuri
 
Ma iddi ca si vannu a prisintari
Cu ddi piccati in faccia o Patreternu
Micheli lestu si metti a pisare
Cu la vulanza so, di giustu pernu
Un diavulu pi pisu fa assittari
Dicennici: "Vi pisu e poi vi cernu"
Cu ddi piccati nun li po pirdunari
E li manna a brusciari 'nda l'infernu
 
(Chistu si sa, è virità
Oraziu Stranu giustu dici cca)
 
Pirchì i giustizia ci sta un libru misu
Apertu, ca lu legge lu Signuri
Ca duna la cunnanna ed è precisu
Lu nostru summu Diu, patri d'amuri!
Chiddi sanu ca vannu in paradisu
Ca di li fatti so sonnu sicuri
Comu ci ponu iri cu ddu pisu
Ddi li piccati fatti, l'imposturi?
 
Semu in passaggiu nta sta brutta terra
Poviri e ricchi muremu tutt'uri
Perciò pirchi cu nui tutta sta scera
Ca ni mittiti in pettu lu rancuri?
La nostra menti quasi quasi spera
E siddu spera su peni e duluri
Livatila cu nui tutta sta guerra
Pani e rispettu a li travvaghiaturi!
 
(Chistu si sa, è virità
Oraziu Stranu giustu dici cca)
 
Terminau la vita di na vota
Ca lu travagliaturi era babbanu
Ora tinemu tuttu scritto a nota
E nenti scappa di li nostri manu
Lu munnu va girannu comu rota
E nui cchiù ni svigliamu a manu a manu
Ma si qualcunu dormi qualchi vota
Cu li canzuni lu risvigghia Stranu
 
(Chistu si sa, è virità
Oraziu Stranu giustu dici cca)
 
Thanks!
Submitted by Alberto ScottiAlberto Scotti on 2023-02-24

 

Translations of "Pani e rispettu a li..."
Comments
Read about music throughout history