The Lord's Prayer - Otshe Nash (Отче наш) (Transliteration)

Russian

Otshe Nash (Отче наш)

Отче наш, сущий на небесах,
Да святится имя Твое,
Да приидет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя
Так же, как в небе и на земле.
Хлеб наш насущный
дай нам на сей день,
И прости нам долги наши,
Как и мы прощаем
должникам нашим.
И не введи нас в искушение,
Но избави нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила
и слава во веки.
аминь
 
Submitted by SaintMark on Sun, 15/10/2017 - 14:02
Submitter's comments:

prayer starts at 1:30

Align paragraphs
Transliteration

Otche nash

Otche nash, sushchiy na nebesakh,
Da svyatitsya imya Tvoye,
Da priidet Tsarstviye Tvoye,
Da budet volya Tvoya
Tak zhe, kak v nebe i na zemle.
Khleb nash nasushchnyy
day nam na sey den',
I prosti nam dolgi nashi,
Kak i my proshchayem
dolzhnikam nashim.
I ne vvedi nas v iskusheniye,
No izbavi nas ot lukavogo.
Ibo Tvoye yest' Tsarstvo i sila
i slava vo veki.
amin'
 
The heaven for height, and the earth for depth, and the heart of kings is unsearchable. (Prov 25:3 KJV)
Submitted by SaintMark on Sun, 15/10/2017 - 14:02
Author's comments:
Comments