Eros Ramazzotti - Parla con me (Persian translation)

Persian translation

با من سخن بگو

اکنون به کجا می نگرند
چشمان تهی از زندگی تو؟
اندوه درون چشمانت از چیست؟
نگاهت همانند کسی است
که مدتی
روحش را گم کرده است
همانند کسی که نمی تواند از میان بردارد
رنجی که قلبش را پریشان کرده
اما می توانی کاری کنی
اگر بخواهی
اگر بخواهی
اگر بخواهی
 
با من سخن بگو
از خودت برایم بگو
من گوش خواهم کرد
می خواهم از این حس بد
که در درونت نگه داشته ای
بیشتر بدانم
با من سخن بگو
حداقل اندکی تلاش کن
من قضاوتت نخواهم کرد
چرا که اگر گناهی باشد
تنها تو مقصر نیستی
با من سخن بگو
 
همانند دنیا
تو نیز آینده ات را
چون دریایی طوفانی می بینی
و این تو را می ترساند...می دانم
اما باور دارم
که در جیبهایت
حداقل یک رؤیا پنهان کرده ای
چرا نمی گریی؟
همه چیز را در درونت نریز
می توانی کاری کنی
اگر بخواهی
اگر بخواهی
اگر بخواهی
 
با من سخن بگو
از خودت برایم بگو
من گوش خواهم کرد
می خواهم بیشتر بدانم
از پریشانی درونت
با من سخن بگو
بگو مشکل چیست؟
من کمکت خواهم کرد
اگر می خواهی خوب شوی
سعی کن کمی عاشق خودت باشی
خودت را انکار نکن
ای زیبایی که میتوان کشفت کرد
چه بسیار عشقها که تو میتوانی
شکوفایشان کنی
اگر بخواهی
 
با من سخن بگو
از خودت برایم بگو
من گوش خواهم کرد
می خواهم از این حس بد
که در درونت نگه داشته ای
بیشتر بدانم
 
با من سخن بگو
بگو مشکل چیست؟
من کمکت خواهم کرد
اگر می خواهی خوب شوی
سعی کن کمی عاشق خودت باشی
 
Submitted by saharhekmat on Sun, 09/07/2017 - 16:27
Last edited by phantasmagoria on Sun, 09/07/2017 - 16:28
Author's comments:

this translation dedicate to Aida

Italian

Parla con me

Comments