Advertisements

Parlez-moi de lui (Sardinian (northern dialects) translation)

Sardinian (northern dialects) translationSardinian (northern dialects)
A A

Contàdemi de issu

Contàdemi de issu,
ja l’ischies
chi est tota sa vida mea.
Oh, pro piaghere,
no mi cubade nudda.
It’est’achende incue?
S’arroschet ca non bi so deo?
E amigos, nde tenet?
 
Contàdemi de issu,
nàzemi sas paràgulas,
sas paràgulas chi at nau.
Nàzemi proite
no m’at prus iscritu.
Deo no lu cumprendo,
no lu cumprendo prus,
pacu bene meu.
 
Contàdemi de issu,
cand’est chi l’azes bidu,
heris in s’istrada
carchi unu bi fit?
Carchi unu a bratzu suo?
Pompiàemi in ocros
e arrespundíemi,
no mi sezis nande nudda.
 
Tando nàzemi
si est gai bella issa,
prus bella de mene.
E issu, in ocros suos,
cuntentu fit?
Oh, pro piaghere,
mancari chi m’increscat
contàdemi de issu,
contàdemi de issu.
Oh, nàzemi.
 
Thanks!
thanked 5 times
Submitted by HampsicoraHampsicora on Sat, 10/08/2019 - 16:51
French
French
French

Parlez-moi de lui

Comments
Read about music throughout history