Polin Gorkaya (Полынь горькая) (Transliteration)

Advertisements
Russian

Polin Gorkaya (Полынь горькая)

За Уралом, за рекой,
Там казак гулял,
Не один казак гулял,
Со товарищем.
 
Как товарищ-то его—
Развороный добрый конь,
Оборонушка его—
Шашка вострая.
 
Казак шашечкой махал,
Огонёчек высекал,
Ковыль-травоньку рвал,
На огонёчек ее клал.
 
Свои раны казак
Перевязывал,
Перевязывал
Да и рассказывал:
 
„Уж вы, раны ль мои,
Вы тяжёлые,
Тяжелы раны
К сердцу пришлись.
Раны кровью изошлись.
 
Submitted by erika_hermi on Sat, 12/03/2016 - 22:21
Last edited by SaintMark on Thu, 19/01/2017 - 06:34
Align paragraphs
Transliteration

Polin Gorkaya

Za Uralom, za rekoy,
Tam kazak gulyal,
Ne odin kazak gulyal,
So tovarishchem.
 
Kak tovarishch-to yego—
Razvoronyy dobryy kon',
Oboronushka yego—
Shashka vostraya.
 
Kazak shashechkoy makhal,
Ogonochek vysekal,
Kovyl'-travon'ku rval,
Na ogonochek yeye klal.
 
Svoi rany kazak
Perevyazyval,
Perevyazyval
Da i rasskazyval:
 
„Uzh vy, rany l' moi,
Vy tyazholyye,
Tyazhely rany
K serdtsu prishlis'.
Rany krov'yu izoshlis'
 
Submitted by Guest on Fri, 20/04/2018 - 08:00
Comments