Sirusho - PreGomesh (ՊռեԳոմեշ) (Transliteration)

Transliteration

PrreGomeš

Yel u t'oğ imana ashxarhë,
Vor ardar e qo čanaparhë,
Yel u t'oğ, vor aznik krrikd,
Yerknqum hastati patikd:
 
Prre gomeš
Arr ha gomeš
Prre re gomeš
Arr ha gomeš
Tar ha gomeš
Prre re gomeš
 
Na anhnazand e u qar,
Ač'qerun aprun e lurr payqar,
Kyanqë hodi het menamart,
Hağt'aharun e ir hogok anpart:
 
Mekn e bnut'yan orenqë
Kamqn ožeğ qtnum e yelqë
U šarunakun tal serundner,
Mekn e bnut'yan pahandžë,
Vor mtqic' hani mahandžë
Č'i karoğ yerbeq ma handznvel…
 
Yel u t'oğ imana ashxarhë,
Vor ardar e qo čanaparhë,
Yel u t'oğ, vor aznik krrikd,
Yerknqum hastati patikd:
 
Prre gomeš
Arr ha gomeš
Prre re gomeš
Arr ha gomeš
Tar ha gomeš
Prre re gomeš
 
C'avs yen anc'kac'nun dandağ
Sareric' hosoğ džhrerë pağ,
Taq aryunë guyn e baxti
Brrnac uğid oč'inč' el č'i xaxti…
 
Submitted by cheväxjö123 on Wed, 23/10/2013 - 15:19
Armenian

PreGomesh (ՊռեԳոմեշ)

More translations of "PreGomesh (ՊռեԳոմեշ)"
Transliterationcheväxjö123
Please help to translate "PreGomesh (ՊռեԳոմեշ)"
Collections with "PreGomesh (ՊռեԳոմեշ)"
See also
Comments
Alma Barroca    Fri, 12/01/2018 - 22:31

Due to duplicate merging, the lyrics might have become different from those you found when you originally added this translation. Please check it for updates.