Advertisements

Пролитая кровь (Prolitaya krovʹ) (Croatian translation)

Пролитая кровь

Мы жили, когда - то на дивной земле,
Не знающей лжи и обмана.
И верили другу, как и себе,
И честь берегли без изъяна.
 
Наш дух был великим как кроны дубов,
А сила могуча как ветер.
Мы кровь проливали за наших богов
И род защищали бесстрашно.
 
И знал каждый воин, что брался за меч,
Что нет сильней силы Перуна.
И силой этой нельзя пренебречь,
Когда враг свирепствует люто.
 
Мы кровь пролили на этой земле.
Она будет нашей навечно.
И зря враг бушует огнем на заре,
Наш строй победить невозможно.
 
Прошли времена, забыли отцов,
Но сила земли осталась.
И снова она пробуждает сердца
И силу славян, что остались.
 
Славянин был мудр, как ночная сова
И силен, как стая волков.
Но сила его это сила земли,
А сила славян в единстве
 
Submitted by BogoslavBogoslav on Fri, 26/02/2021 - 09:02
Croatian translationCroatian
Align paragraphs

Prolita krv

Nekada smo živjeli na divnoj zemlji,
nepoznajućej laži i obmane.
I vjerovali drugu, kao i samomu sebi,
i na čast pazili bez mane.
 
Naš je duh bio velikim kao krošnje hrastova,
a snaga moćna kao vjetar.
Prolijevali smo krv za naše bogove
i rod štitili neustrašivo.
 
I svaki je vojnik znao, što se za mač primao,
da nema sile silnije od sile Perunove.
I ovu silu ne možemo zanemariti,
kada neprijatelj bjesni žestoko.
 
Prolili smo krv na ovoj zemlji.
Ona bude vječno naša.
I uzalud neprijatelj bjesni ognjem u zoru,
naše je ustrojstvo pobijediti nemoguće.
 
Prošla vremena, zaboravili očeve,
no sila je zemlje ostala.
I ponovno ona budi srca,
i moć Slavenâ što ostadoše
 
Slaven bijaše mudar, kao noćna sova,
i silan, kao krdo vukova.
Ali moć njegova je moć zemlje,
a sila Slavenâ u jedinstvu.
 
Thanks!
Submitted by BogoslavBogoslav on Fri, 26/02/2021 - 09:45
Translations of "Пролитая кровь ..."
Croatian Bogoslav
Comments
Read about music throughout history