Elena Risteska - Raj i pekol (Рај и пекол) (Transliteration)

Macedonian

Raj i pekol (Рај и пекол)

Спој на рај и зло,
Во тебе се е собрано,
Ти ме туркаш знам во бездна,
А јас те сакам пак.
Некој чуден спој,
Чуден спој сме јас и ти,
Убавицата сум велат јас ,
А ти она другото.
 
Реф: Рај и пекол,
Се во едно,
Се дур не се смириме.
Јас и ти сме,
Сон и јаве,
Допри ме и смириме.
 
Како некој дух,
Ко да не ни постојам,
За јас во твојот свет
Да можам да ти бидам се.
Зар во мојот лик,
Не гледаш ти предизвик,
За да пак сме едно
Покрај сите разлики.
 
Само да си пак до мене ,
И покрај се што нас не дели,
Но ти си ист и не се смени,
Дали има иднина за нас.
Има ли иднина за нас…
 
Submitted by Lydia_the angel on Thu, 10/01/2008 - 22:00
Align paragraphs
Transliteration

Raj i pekol

Spoj na raj i zlo,
Vo tebe se e sobrano,
Ti me turkaš znam vo bezdna,
A jas te sakam pak.
Nekoj čuden spoj,
Čuden spoj sme jas i ti,
Ubavicata sum velat jas ,
A ti ona drugoto.
 
Ref: Raj i pekol,
Se vo edno,
Se dur ne se smirime.
Jas i ti sme,
Son i jave,
Dopri me i smirime.
 
Kako nekoj duh,
Ko da ne ni postojam,
Za jas vo tvojot svet
Da možam da ti bidam se.
Zar vo mojot lik,
Ne gledaš ti predizvik,
Za da pak sme edno
Pokraj site razliki.
 
Samo da si pak do mene ,
I pokraj se što nas ne deli,
No ti si ist i ne se smeni,
Dali ima idnina za nas.
Ima li idnina za nas…
 
Submitted by amateur on Tue, 25/02/2014 - 14:29
More translations of "Raj i pekol (Рај и ..."
Transliterationamateur
See also
Comments