آرام آرام آمدی (Aram Aram Amadi)

Persian
A A

آرام آرام آمدی

آرام آرام آمدی در شهر ویران دلم
تا به عشقت بشکنانی عهد و پیمان دلم
آرام آرام آمدی در شهر ویران دلم
تا به عشقت بشکنانی عهد و پیمان دلم
 
به هزاران التماس و صد هزاران اشتیاق
به هزاران التماس و صد هزاران اشتیاق
گفته بودی میشوی باری تو مهمان دلم
گفته بودی میشوی باری تو مهمان دلم
آرام آرام آمدی در شهر ویران دلم
تا به عشقت بشکنانی عهد و پیمان دلم
 
دل به یادت میتپد بر دیدنت جان میدهد
دل به یادت میتپد بر دیدنت جان میدهد
بشنو ای دیر آشنا فریاد و فغان دلم
بشنو ای دیر آشنا فریاد و فغان دلم
آرام آرام آمدی در شهر ویران دلم
تا به عشقت بشکنانی عهد و پیمان دلم
 
English

 

Login or register to post translation
Comments